Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2005  


Geregistreerd partnerschap wint terrein in Suriname

‘Huwelijk raakt uit de gratie’

Vernon Texel

Paramaribo - Om samenwonende partners rechtszekerheid te bieden moeten overheid, maatschappelijke en juridische organisaties mogelijkheden bekijken om een wet Geregistreerd Partnerschap in te voeren. Maar liefst 72 procent van mannen en vrouwen in Paramaribo verkiest het geregistreerd partnerschap boven het huwelijk. Dit blijkt uit de afstudeerscriptie van Christine Lie Ten, die in mei aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname afstudeerde als jurist.

Vrijheid is dé sleutel voor (toekomstige) partners om te kiezen voor deze samenlevingsvorm. Van de ondervraagden in het onderzoek van Lie Ten – 25 mannen en 25 vrouwen – heeft 76 procent van de mannen graag dat de wetgever regels vaststelt voor het concubinaat. Vrouwen zijn iets sceptischer. 68 procent van deze groep deelt dezelfde mening. 64 Procent van de ondervraagden vindt het heel positief dat wederzijdse opzegging van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter kan. "Geconcludeerd kan hieruit worden dat de denkwijze, dat de wet geregistreerd partnerschap eerder een wet is om de vrouw te beschermen, niet op waarheid berust, omdat het groter deel van de mannelijke respondenten positiever staat tegenover een wettelijke vastlegging van het duurzaam ongehuwd samenwonen", legt mr Lie Ten in haar afstudeerscriptie uit.

Lie Ten zegt dat de rechtspositie van concubanten wettelijk nooit is geregeld, wat bij beëindiging van de concubinaatsrelatie en de verdeling van goederen veel problemen oplevert. De rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap tussen partners en ten opzichte van de kinderen dienen daarbij ook op een begrijpelijke wijze te worden geaccentueerd. "Met de invoering van deze wet wordt niet gestreefd naar een gelijkstelling met het huwelijk of naar een tweederangs huwelijk, maar dat uit het oogpunt van rechtvaardigheid het aanbeveling verdient te voorzien in een gelijkwaardig alternatief naast het huwelijk, om een relatie met de levenspartner vast te leggen". Dit voorstel doet ze in haar afstudeerdocument ‘Het geregistreerd partnerschap. Een onderzoek naar de mogelijke invoering van het geregistreerd partnerschap in Suriname’. Hieruit blijkt verrassend genoeg dat mannen positiever aankijken tegen de – wettelijke – invoering van deze samenlevingsvorm dan vrouwen. Voor toekomstige partners is het volgens haar raadzaam om bij de keuze van een samenlevingsvorm stil te staan.-.

VERSCHILLEN

Uit het enquête-onderzoek blijkt namelijk dat vaak op emotionele gronden wordt gekozen voor een bepaalde samenlevingsvorm. "Iedere samenlevingsvorm wordt echter anders behandeld binnen het recht. Het is daarom raadzaam om bij de keuze van een samenlevingsvorm ook stil te staan bij de rechtsgevolgen die uit de gekozen samenlevingsvorm voortvloeien", benadrukt de jurist. Ter illustratie haalt ze aan dat het geregistreerd partnerschap algehele gemeenschap van goederen kent. Het concubinaat daarentegen kent een vrije gemeenschap van goederen. Indien geen der concubanen zijn eigendomsrecht op de goederen kan bewijzen ten aanzien van de roerende goederen, is de juridische eigenaar degene op wiens naam de levering heeft plaatsgevonden. Tevens kan worden geconcludeerd dat het geregistreerd partnerschap een opzichzelf staand instituut is dat past binnen het stelsel van de wet, dat geenszins als een tweederangs huwelijk moet worden beschouwd. 62 Procent van de respondenten vindt overigens dat er gelijke rechten en plichten moeten zijn voor zowel concubanten als gehuwden. "Het argument dat de respondenten hierbij hadden, is dat het recht met betrekking tot de rechten en plichten discriminatoir is ten aanzien van de concubanten. Gehuwden daarentegen kunnen bij problemen te allen tijde naar het wettelijk instituut grijpen, terwijl concubanten staan voor een leemte in de wet". Bovendien is de gemeenschap van goederen niet bepalend voor deze groep. Slechts 52 procent ziet dit als belangrijk.-.

Bron/Copyright:

,06/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics