Nickerie.Net, vrijdag 23 januari 2009


Bouterse verliest DNA-zetel

Ivan Cairo, 23/01/2009

Paramaribo - NDP-voorzitter Desi Bouterse verliest binnenkort zijn parlementszetel. Hij heeft dertien maanden lang de presentielijst niet getekend, blijkt uit de administratie van de Griffie van De Nationale Assemblée (DNA). Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo confronteerde de fractieleiders in het parlement gisteren met deze mededeling tijdens een bespreking. De top van de Nationale Democratische Partij heeft deze zaak gisteravond met Bouterse besproken.

Volgens de Grondwet eindigt het lidmaatschap van het parlement, wanneer een lid vijf maanden onafgebroken de vergaderingen niet heeft bijgewoond. Toch zal Somohardjo zich eerst grondig door juristen en anderen laten adviseren, voordat Bouterse eventueel een 'ontslagbrief' krijgt. Kamerbreed zou iedereen er naar verluidt over eens zijn, dat de wet onverwijld moet worden toegepast.

De krant verneemt, dat alle fractieleiders nogal verrast waren met deze ontwikkeling. Ook A1-fractieleider Jiwan Sital (A1/PVF) en NDP-collega Kenneth Moenne zijn nog niet bekomen van de verrassing. Tegenover de krant bevestigden ze alleen dat deze kwestie speelt, maar hielden zich verder op de vlakte. Moenne: “Voorlopig ga ik niet reageren, omdat ik straks een bespreking heb met de NDP-voorzitter. We waren niet eerder op de hoogte van het één 't ander. Eerst moeten we ook bekijken of de administratie van de griffie van het parlement klopt”. Mogelijk reageert Bouterse zelf op deze ontwikkeling, daar het hem rechtstreeks regardeert.

“Ik wist niet dat de man de presentielijst niet tekende”, zegt Sital aan de Ware Tijd wanneer hij met deze kwestie wordt geconfronteerd. Hij heeft overigens een uitgesproken mening over de toepassing van de regels. Sital: “De wet moet toegepast worden. Je kan de wet niet omzeilen, anders ga je precedenten scheppen en creëer je meer chaos. Hij (Bouterse) komt er niet onderuit”. Somohardjo zit enigszins met de zaak in zijn maag. “Als Sital en Moenne dit bevestigd hebben, dan wil ik aangeven dat dit inderdaad is besproken. Iedereen was geschrokken”, zegt voorzitter Somohardjo na lang aandringen. De griffie heeft hem voorgehouden, dat Bouterse vanaf december 2007 de assembleevergaderingen niet heeft bezocht en de presentielijst ook niet heeft getekend. “Hij heeft ook nooit geld over deze periode ontvangen”, meldt Somohardjo.

Het dispuut ligt nu in de interpretatie van wat in de grondwet bedoeld wordt met “een aaneengesloten periode van vijf maanden”. Hierover wil de parlementsvoorzitter zich grondig laten adviseren. Ook wil hij de observatie van de griffie op schrift hebben. Indien Bouterse zijn zetel verliest, is dit volgens Somohardjo geen unicum. Op het niveau van ressortraadsleden zouden dergelijke gevallen zich al hebben voorgedaan. “Ik betreur het en vind het jammer dat dit in mijn periode moet gebeuren. Ik ben er niet happy mee om een parlementslid uit te sluiten. Hij is door het parlement toegelaten en niet door Somohardjo. Vandaar dat alles zorgvuldig zal worden beoordeeld voordat definitieve stappen worden genomen. Alles zal zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden”. Volgens de DNA-voorzitter moet er ook rekening mee worden gehouden dat Bouterse misschien zelf wil dat zijn lidmaatschap van het college op deze wijze wordt beëindigd.-.

Beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée

Artikel 68 1. Het lidmaatschap van De Nationale Assemblée eindigt door:

a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; c. terugroeping van het lid op de wijze bij wet te bepalen; d. het ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; e. benoeming tot minister of onderminister; f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van tenminste vijf maanden.

2. Het lidmaatschap van De Nationale Assemblée is onverenigbaar met het ministerschap en het onderministerschap, met dien verstande dat bij verkiezing van een minister of onderminister tot lid van De Nationale Assemblée, ten hoogste drie maanden na zijn toelating tot De Nationale Assemblée het ambt van minister of onderminister met het lidmaatschap van De Nationale Assemblée kan worden verenigd.

3. Nadere regelen omtrent het verlies van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée kunnen bij wet worden vastgesteld.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

23 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics