Nickerie.Net, zaterdag 08 december 2012


HeiI of Hel samenwerking met NDP nu?

Naar aanleiding van een artikel verschenen in Dagblad Suriname, d.d. 6 december 2012 onder de kop: “Exponenten van de VHP in het district Saramacca zien wel heil in de samenwerking met de NDP” wil ik als volgt reageren. Het is evident dat de scribent van dat artikel een NDPér is. Hij probeert VHPérs en het bestuur van de VHP op een dwaalspoor te brengen. Het is ook duidelijk dat het artikel van de zogenoemde “exponenten van de VHP”, een reactie is naar aanleiding van de uitspraak van de VHP voorzitter, dat er geen sprake is van samenwerking met de coalitie partijen tot 2015. De voorzitter heeft duidelijk gezegd dat na de stembusuitslag in 2015 er gekeken zal worden met welke partijen samengewerkt kan worden. Derhalve is de NDP ook niet uitgesloten.

Sinds de huidige coalitie zijn beslag kreeg en de NDP moest afdruipen van de toenadering tot de VHP voor een samenwerkingsverband, is de VHP continu het mikpunt geweest van aanvallen van de paarse partij. De NDP is door deze afwijzing dusdanig gekrenkt dat zij met wrange rancune, gelegitimeerd door staatsmacht en “veranderde beleidsinzichten”, er niet voor schroomt het VHP intellect te frustreren, te demotiveren en te intimideren.

Het kan voor de historie worden vastgelegd dat deze partij er een enorm behagen in schept om deskundigheid, ervaring en voortvarendheid te parkeren, en om over het paard getilde pseudo-deskundige partijloyalisten te lanceren naar de veiligste en hoogste regimes van de salarisreeks van ambtenaren.

De NDP gaat zelfs zo ver om de uitoefening van het vrije ondernemerschap te beďnvloeden en door intimidatie naar haar hand te zetten. Ondernemers worden thans gevoelsmatig gecategoriseerd in VHP-en niet-VHP ondernemers, waarbij de eersten het zwaar moeten ontgelden. Contracten worden niet meer verlengd of ingetrokken.

Vanwege gepleegde investeringen en omdat deze hardwerkende ondernemers vaak de enige kostwinner zijn, moeten de ondernemers eieren voor hun geld kiezen en instemmen met hun ondernemers kaping. De aanvallen van deze NDP ontzien niets en niemand en concentreren zich steeds meer op VHP voorzitter, Santokhi .

Voorzitter Santokhi heeft zijn sporen nationaal en internationaal verdiend. Door zijn onbevlekt blazoen en toewijding aan hoogwaardige  principes, moraal, ethiek, kennis, kunde, slagvaardigheid en bewezen leiderschapskwaliteiten, heeft hij de hoogste functie binnen CICAD, mogen bekleden. Zijn functioneren als Justitie minister heeft ertoe geresulteerd dat de burger daadwerkelijk een verhoogd veiligheidsgevoel had.

Helaas is dit alles teniet gedaan op het moment waarop de Megacombinatie (lees NDP) het staatsroer overnam. Moeten deze aanvallen niet verklaard worden als retoriek van het falen van de NDP top om moreel-ethisch en intellectueel vermogen te ontwikkelen om op dezelfde trede als onze voorzitter te kunnen staan?

De vangarmen van de rancuneuze NDP slaan zich om alle facetten van de samenleving heen; ze krijgen zelfs greep op de rechtsstaat. Onder het voorwendsel van parlementaire democratie en verfijnd steekspel in DNA, is de NDP leider, in het zadel geholpen. De NDP parlementariërs hadden de opdracht om de  constellatie van de coalitie op dusdanige wijze in tact te houden, dat hun leider legitiem uit handen van Justitie blijft. 

De rechtgeaarde Surinamer verkeert nog steeds in shocktoestand door de aanname van de controversiële amnestiewet. Een ingreep die nauwgezet werd voorbereid door een schaamteloos en moreel failliet team van NDP parlementariërs dat zich aan God noch gebod stoorde, hoewel een voorganger ook deel uitmaakte van dit team.

Het desastreuze NDP egocentrisme uit zich verder in coalitieverband en wel op de manier waarop de coalitiepartners worden bejegend. De beleidsmakers zijn allen afkomstig van de NDP, want zoals Bouterse het reeds heeft laten doorschemeren:  De A-combinatie en de PL hebben geen visie en deskundigheid om het beleid te maken en uit te voeren.

De politieke partners van de NDP worden gemarginaliseerd tot politieke pajongwaaiers en hoeven geen respect van Bouterse te verwachten. Door handig laveren en de dominantie welke de NDP weet op te leggen aan de coalitiepartners verliezen deze steeds meer armslag om hun beleidsvisies te kunnen realiseren.

Uitgaande van het bovenstaande kan men zich afvragen wat het heil zou kunnen zijn om nu met de NDP samen te werken. De VHP zal nimmer toestaan dat zij in welk coalitieverband dan ook, wordt gemarginaliseerd, en evenmin wordt misbruikt als sierpaard. De VHP is een partij met zelfrespect en respect voor andere partijen.

De VHP is een partij die haar rechtsbestaan heeft bewezen in deze samenleving. Zij heeft gedeeld in regeermacht en is in staat geweest met eigen kader beleid te ontwikkelen voor elk beleidsaspect dat haar toegewezen werd. Datgene wat de VHP koestert, wordt met de voeten getreden door de NDP.

Laten we goed observeren hoe de NDP met haar partners omgaat en ons dan afvragen of een eventuele samenwerking met die partij niet een ware hel zal betekenen voor ons.

De boodschap van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij, Chandrikapersad Santokhi, is duidelijk:  tot 2015 geen samenwerking met de coalitie partijen, dus ook niet met de NDP.  

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

07-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics