Nickerie.Net, vrijdag 07 december 2012


VHP-boodschap - Internationale Dag Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december “Internationale Dag van de Rechten van de Mens”. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren.

De boodschap van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij: alle mensen hebben het recht om te leven, het recht om vrij te zijn, het recht op onderwijs, het recht op gezondheid enzovoort. Elk jaar herinnert de Internationale  Dag van de Rechten van de Mens ons aan de voortdurende mensenrechten problemen in onze gemeenschap en in de wereld en aan de inspanningen, die vereist zijn om van mensenrechten een realiteit voor allen te maken.

De pijnlijkste consequentie van de erosie van de mensenrechten is dat het de laatste verdedigingslinie is, waar geen alternatief voor bestaat. Inherent aan de filosofie achter de mensenrechten is dat zij zowel universeel als onvervreemdbaar dienen te zijn. Een mens kan alles kwijtraken, maar vanwege het simpele feit dat hij een mens is, zal hij nooit zijn fundamentele mensenrechten kunnen verliezen.

Vierenzestig jaar nadat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alle vormen van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen verbood, komt foltering nog steeds onaanvaardbaar veel voor. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij keurt alle vormen van geweld af. De VHP draagt rechten van de mens hoog in het vaandel. Zij zal er voor waken dat rechten van mensen gewaarborgd blijven.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij zal ervoor waken dat mensenrechtenschendingen niet onbestraft blijven. Mensenrechtenschendingen die onbestraft blijven dragen automatisch bij aan afbrokkeling van de waarde van mensenrechten. Door de aanname van amnestiewet op 5 april 2102 zijn de rechten van de nabestaanden geschonden. De verdachten van de 8 decembermoorden zijn hierdoor straffeloos gemaakt. De VHP keurt dit ten zeerste af.

Dat de VHP een grote voorstander is van rechten van de mensen blijkt uit de harde kritiek van de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, en andere DNA leden van de partij op de amnestiewet. De voorzitter wees ook op de internationale kritiek. Volgens hem is de kans groot dat de onlangs aangenomen amnestiewet door het parlement, zal worden afgewezen en teruggedraaid door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

Santokhi verwees ook naar twee belangrijke verklaringen van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten bij de Verenigde Naties en de uitgegeven verklaring van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens.

De roep om respect voor mensenrechten die al tientallen jaren klinkt vanuit het maatschappelijke middenveld staat haaks op de dagelijkse situatie van veel mensen, die nauwelijks beter van wordt. Voor de VHP,  geldt dat mensenrechten ondeelbaar zijn en altijd moeten worden nageleefd. De regering moet zich houden aan de mensenrechten. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben terecht scherpe kritiek geuit op de aangenomen amnestiewet van 5 april 2012.

De VHP zal alle haar ten dienste staande democratische middelen aanwenden om de rechten van de mensen te beschermen en te waarborgen. Zij doet een oproep aan een ieder maar in het bijzonder  aan de regering om de rechten van de mensen na te leven en deze te bevorderen.

Immers, de regering heeft de eerste verantwoordelijkheid om de rechten van de mens te beschermen. Mensenrechten mogen niet geschonden worden, de regering heeft de plicht om ze te waarborgen.

VHP

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

07-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics