Nickerie.Net, woensdag 16 januari 2013


"WAAR 'VROUWENRECHTEN' BINNEN DE IN TRADITIONEEL VERBAND LEVENDE VOLKEREN IN SURINAME AAN DE KAAK DIENEN TE WORDEN GESTELD."

 Beste Comité,

Dank voor de Bewustwording.

Merkwaardig dat het nu pas wordt onthuld. Het gaat om een eeuwenlange bestaande traditie. In Cameroon is het zelfs zo dat in bepaalde streken,  als de vader overlijdt de zoon de verantwoordelijkheid krijgt over al zijn vrouwen. Ik heb daar een ‘studie’ over gedaan. Ik heb een man geïnterviewd die dat heeft ondergaan. Hij woonde in Duitsland en moest terug naar zijn geboorteland toen zijn vader overleed. Werd eerst tot Prins gekroond. Zoiets als wat wij kennen als Chief in andere landen van Afrika.
 

Hij heeft de verantwoordelijkheid voor alle vrouwen van zijn vader. Behoudens met zijn Moeder mag hij met alle vrouwen gemeenschap hebben. Maar heeft hij verteld het is een kwestie van interpretatie. Wat hij doet is de verantwoordelijkheid ten aanzien van levensonderhoud. Hij vertelde dat het niet kies is (het niet past) om met vrouwen van zijn overleden vader naar bed te gaan die zijn moeder konden zijn. Hij interpreteert de traditie volgens humane spelregels. Hij hoopt zo te werken aan de bewustwording.

Zelf denk ik dat hij een lange weg te gaan heeft. Overigens vertelde hij dat die vrouwen wel gemeenschap met hem willen. Ze zijn zo geconditioneerd dat ze erop wachten. Dat is de reden vertelde hij dat een aantal van die vrouwen met andere mannen naar bed gaan. Hij geeft seksuele voorlichting en staat erop dat alle vrouwen aangeven met welke man ze hebben gesekst. Want.. uitgegaan wordt dat elk kind dat voorkomt uit een seksuele relatie geacht wordt zijn kind te zijn en ook door hem te worden opgevoed.

Sisa Barryl Biekman is voorzitter van de Afro-Europese Vrouwenbeweging Sophiedela

en voorzitter van het Nederlands 'Landelijk Platform Slavernijverleden.

"Ik ben van mening, dat er geen enkele excuus mag zijn als mensenrechten in het geding zijn."

Ik ben het met de analyse eens: de traditie moet aan de kaak worden gesteld in Suriname. Tenminste de excessen die eruit voortkomen. Daarom mijn COMPLIMENTEN met hoofdletter voor de mensen die de voorvallen die u meldt bespreekbaar willen maken. Weet dat niet alles onder de noemer Kolonialisme vervat kan worden. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat Kolonialisme geleid heeft tot onderontwikkeling; tot barbaarsheid. Het is net het Kip of Ei verhaal. 

Binnen de vrouwenbeweging wordt er ook strijd gevoerd tegen het verminken van het geslachtsorgaan van jonge meisjes. Met eigen ogen gezien hoe zo’n verminking eruit ziet. Clitoris eraf en alles dichtgenaaid. Waarna direct na een huwelijksvoltrekking de man zijn pret kan beleven. Dit door de vrouw ongenadig binnen te dringen totdat het bloed erop volgt.

In Ethiopië heb ik meisjes in levende lijve gezien die een groot gat hebben tussen Vagina en Anus. Een reuze groot gat, waar alles eruit komt. Ze zijn daarom ter dood veroordeeld. Het is een geluk als er één de marteling overleefd, nadat een aantal uren operatie het gat is kunnen repareren. Ik heb het over het Fistel hospitaal. Jonge meisjes die door oude mannen aan wie ze zijn uitgehuwelijkt letterlijk en figuurlijk worden gerampeneerd. En wanneer het meisje eenmaal zwanger is maar toch zware arbeid in de bergen moet verrichten (bv. stenen sjouwen). En als ze onverhoopt een miskraam krijgt is de kans groot dat zij een aantal maanden met een dood kind in haar buik rondloopt. Ze wordt dan ziek i.v.m. de vergiftiging en beland dan na dagen lopen in zo een Fistel hospitaal. Het gevoel om in de ogen van zo een kind te kijken die dood aan het gaan is.

Gelukkig is de internationale gemeenschap alert geworden. Oprah Winfrey is de motor achter de financiering van projecten in dit kader. Ik voelde mij getriggerd om het vorenstaande met u te delen.

De titel "WAAR 'KOLONIALISME' BINNEN CULTUREN NOG HUIS HOUDT." Zou ik vervangen door: "WAAR 'VROUWENRECHTEN' BINNEN DE IN TRADITIONEEL VERBAND LEVENDE VOLKEREN IN SURINAME AAN DE KAAK DIENEN TE WORDEN GESTELD."
 

Deze titel lijkt mij helderder. Je weet dan gelijk waar je het over hebt.

Beste Comité,

Ja, we hebben een lange weg te gaan. Ik ben heel erg blij dat dit soort tradities aan de kaak worden gesteld. Wij moeten niet alles ‘weggooien’, wel aandacht besteden aan dit soort dehumane excessen.

BRAVO BRAVO BRAVO

Sisa Barryl

 


 

http://www.krindenki.com/?p=15567#comment-3717
 

Geachte redactie,
 

Ook de Republiek Suriname zal zich uiteindelijk moeten gaan beijveren t.a.v. de 'rechten' van vooral Marronvrouwen in het binnenland van de Republiek Suriname. Maar bovenal zal door de Surinaamse regering moeten worden nagegaan, in hoeverre er ook binnen de diverse (sub) culturen die Suriname rijk is, geen absurde mensenrechtenschendingen plaatsvinden, onder het mom van “cultuur”.
https://www.youtube.com/watch?v=9F6UpuJIFaY


Elke vorm van kolonialisme en neokolonialisme, ook welke ‘stilzwijgend’ ingebed zijn binnen (sub) culturen van groepen burgers, zal uiteindelijk bestreden moeten worden. Dit volgens de filosofie van de Surinaamse Vrijheidsstrijder Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945). Want zeer mens- als vrouwonterend of vrouwvernederend ervaren veel ouders het. Wanneer blijkt dat hun schoonzoon om wat voor reden dan ook is komen te overlijden. Dat hun dochter door de ouders van de overleden man ‘eigenhandig’ verplicht wordt, om drie dagen het bed te delen met een broer van de overledene. Dit als "straf" op basis van cultuur. Als zou het overlijden de schuld van de schoondochter moeten zijn geweest. En zo hoort hun dochter de vernedering drie dagen te ondergaan, dit tot misnoegen van de ouders.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kQP_iecwMA
Merkwaardig is zelfs, dat binnen het Parlement van de Republiek Suriname veel Marron-intellectuelen zowel mannen als vrouwen zich actief opwerpen als belangenbehartigers van deze doelgroep. Maar waar het gaat om deze bizarre vorm van “cultuuruiting”, zij stilzwijgend hun goedkeuring aan geven. Terwijl elders juist alle moeite getroost wordt, om het zelfbeeld van individuen op te krikken. “Puru bruku, weri bruku.“


“Wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya respecteren ‘in beginsel’ alle culturen. Rekeninghoudende dat bepaalde issues in sommige culturen ook bij die van gekoloniseerde volkeren, nog altijd bepalend blijken te zijn. Ondanks het ondervonden leed gedurende het kolonialisme en neokolonialisme. Wat wij absoluut afkeuren. Vandaar ook dat cultuur door sommigen als weerbarstig en statisch kan worden ervaren, doch in essentie dynamisch is.”

 

En boven alles is het een ‘humane schande’. Voornamelijk als een wereldorganisatie als de Verenigde Naties alle 193 landen die VN-lid zijn dwingend moet vragen, om vrouwenbesnijdenis te verbieden. Wat feitelijk helder aangeeft, hoe slecht het anno de 21ste eeuw nogsteeds gesteld is met de menselijke intelligentie in onze wereldgemeenschappen, de ‘mensenrechten’ in het bijzonder. Vandaar dat ook gesteld wordt, dat het ‘Ontnegerings-Proces’ heel veel tijd zal vergen.

 

Te lang lijden veel Marronvrouwen als ouders hieronder en hebben zij met deze ‘ordinaire’ vorm van cultuuruiting ernstige moeite mee. Alsof onderdrukking van vrouwen onder het mom van “cultuur” gerechtvaardigd wordt. Volgens een uitgegeven verklaring op de ‘Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid’, bijeengekomen te Durban (Zuid-Afrika) van 31 augustus tot 8 september 2001, staat in artikel 29 van deze verklaring namelijk het volgende vermeld:
“Wij veroordelen met kracht het voortbestaan van slavernij en analoge praktijken in bepaalde regio’s en wij verzoeken de Staten met klem onmiddellijk en bij voorrang maatregelen te nemen om een einde te stellen aan deze praktijken die flagrante schendingen van de rechten van de mens zijn.”

 

Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk, dat zelfs vandaag nog zelfs in het Binnenland van de Republiek Suriname ‘nazaten van slaven’, zelfs zij die vandaag als “hoogopgeleiden” deel vormen van het Surinaams Parlement het oogluikend en zelfs met goedkeuring van hun dorpshoofden, de Gaamans) blijvend kunnen toestaan, om hun vrouwen - de moeders van hun bloedeigen kinderen - en hun kinderen zelf, voornamelijk hun dochters, instaat kunnen stellen, om na haast 150 jaar afschaffing van de Afrikaanse Holocaust, zulks een bizarre levenshouding onder de noemer “cultuur” in stand te houden. Wat met ‘Mentale Slavernij’ bedoeld wordt. Bizarre restanten van kolonialisme gemetseld in vele culturen. Die je helaas in haast alle gekolonialiseerde samenlevingen overal ter wereld tot vandaan nog tegenkom. Om de ontwikkeling van volkeren te stagneren.
“Soso saka an ta taampu.”
 

Derhalve moeten wij ons zelf afvragen, wat de ‘kwaliteit’ van ook de Marron-intellectuelen in het Surinaams Parlement is. Daar ook zij op dit stuk bewust ‘stilzwijgend’ de andere kant blijven opkijken. Waarbij sommigen zelfs deelgenoot van deze goedkope vorm van cultuuruiting blijken te zijn.
REPUBLIEK SURINAME, “UN WIKI NO!”
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=1GFsmorxHKs&feature=endscreen

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Krindinki / Barryl Biekman

15-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics