Nickerie.Net, maandag 28 januari 2013


VHP reactie op artikel Wim Bakker

 

In een artikel van 24 januari maakt de heer Wim Bakker er melding van dat de televisiebeelden van de 2030 Vision conferentie van zaterdag 19 januari bij veel mensen ongerustheid hebben veroorzaakt. Er zou vrees zijn voor afbrokkeling van het Nieuw Front en van de brede maatschappelijke beweging voor democratie en rechtsstaat. De bedoelingen van de conferentie zijn goed maar goed bedoelde handelingen kunnen onbedoelde gevolgen hebben zegt Bakker.

De VHP heeft met het initiatief laten zien dat het goed heeft nagedacht over de toekomst van ons land. De achterliggende gedachte is dat een lange termijn visie een effectief instrument kan zijn tot natievorming en duurzamer ontwikkeling, omdat het regering-overschrijdend is: het plan blijft bestaan ongeacht welke regering aantreedt. Dat vereist nationale samenwerking: politieke partijen moeten hun partij-niveau kunnen overstijgen. Op weg naar een lange termijn visie is de regering een belangrijke speler en het past dan ook dat de regering al in het vroegste stadium wordt uitgenodigd. Het staatshoofd van de Republiek Suriname is bij uitstek degene die de regering vertegenwoordigt en hij is om die reden uitgenodigd. De VHP kan niet inzien wat daar verkeerd aan was en waarom de president niet in de gelegenheid mocht worden gesteld zijn inzichten over een lange termijn visie op het congres uit te dragen.

Als de VHP de conferentie had beperkt tot de eigen partij of de Nieuw Front partners, was de opzet bij voorbaat mislukt, want wij zouden niet boven partij-politieke verschillen zijn uitgekomen. Nu echter slaagden alle aanwezigen op de conferentie erin aan te tonen dat, als het om de toekomst van de natie gaat, wij boven partijpolitiek kunnen en willen staan. Dat is bepalend geweest voor het succes van de dag.
Er is geen enkele reden om te speculeren, dat het succes van de conferentie zal leiden tot een minder kritische houding van de VHP ten opzichte van de regering of van verandering van ingenomen standpunten over democratie en rechtsstaat.

Wel consensus, geen marxisme
Volgens de heer Bakker is elke politieke keuze een kwestie van strijd want – zo zegt hij – er zijn in onze samenleving grote belangentegenstellingen. Hij ziet een klassenstrijd en vindt de ‘dialoog en consensus’ gedachte van de VHP niet opportuun.

De heer Bakker geeft een marxistische analyse van de Surinaamse samenleving gebaseerd op klassenstrijd. Deze visie harmoniseert niet met de visie van de VHP die de samenleving ziet als een plurale samenleving, of zoals door Jan Adhin verwoord ‘eenheid in verscheidenheid’. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is erkend in eigen land: in andere landen staat het bekend als de ‘multiculturele samenleving’. Onze samenleving kent grote verschillen in etniciteit, cultuur en fase van ontwikkeling maar de VHP is het niet eens met de heer Bakker om ze als belangentegenstellingen te definiëren. De VHP gelooft dat alle Surinamers in vrijheid hun identiteit kunnen beleven en hun ontwikkelingspad kunnen volgen, zonder dat er sprake is van tegenstellingen. De VHP ziet een samenleving met een veelheid aan groepen die niet verwikkeld zijn in een klassenstrijd, maar met elkaar samenleven en samen streven naar verbetering van de welvaart en het welzijn voor alle Surinamers.

De heer Bakker is prominent lid van de NPS, ook de NPS hanteert traditioneel geen model van klassenstrijd. De VHP heeft nooit collega politieke partijen, en zeker niet samenwerkende partners, benaderd en behandeld als groepen met tegengesteld belang.
Het streven van Suriname naar een lange termijn visie kan niet worden afgedaan als niet realistisch; vele landen zoals Zambia, Barbados, Costa Rica is het wel gelukt. De landen in het Caribisch Gebied die thans het best ontwikkeld zijn, zijn allemaal gestart met een lange termijn visie. Zo een visie begint met het samenbrengen van deskundigen. Zonder deskundigen lukt het niet. De reacties die de VHP op de conferentie heeft gehad zijn zeer lovend en bemoedigend.

Conferentie georganiseerd door wetenschappelijk bureau
De heer Bakker claimt dat de NPS en SPA de enige partijen binnen het Nieuw Front zijn die voor de werkende klasse opkomen, de VHP zou een conservatieve partij zijn die pro business is en een partij van landbouwers.
De achterban van de VHP bestaat al jaren voor een groot deel uit personen uit de werkende klasse en echt niet meer alleen landbouwers en handelaren. Deze aloude stigmatisering van de VHP past niet bij een bondgenoot en doet geen recht aan de gevarieerde VHP achterban.
Volgens de heer Bakker zouden handelskartels in de VHP de drijvende kracht zijn achter de organisatie van de 2030 Vision conferentie. De waarheid is dat de VHP besloten heeft elk jaar rond haar verjaardag een grote conferentie rond een belangrijke issue te houden. Vorig jaar ging dat over het diasporabeleid en dit jaar over het belang van een lange termijn visie. Het wetenschappelijk bureau van de VHP is degene die achter het initiatief staat en dat bureau bestaat uit wetenschappers, niet uit handelaren. Vanuit zijn marxistische analyse hanteert de heer Bakker voortdurend een zwart-wit interpretatiekader waarin geen ruimte is voor een wetenschappelijk bureau. Met welk doel?

De VHP vindt dat hard gewerkt moet worden aan de bewustwording van alle Surinamers, de volle 100% en niet slechts 80%. Ook moet voorkomen worden dat Suriname ontaardt in een klassensamenleving van een kleine groep rijken en een grote groep armen, hetgeen niet het doel is dat nagestreefd wordt.

Paramaribo, 28 januari 2013
De mediacommissie van de VHP.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics