Nickerie.Net, vrijdag 05 april 2013


VHP installeert versterkte district en ressortstructuren

Na goedkeuring van het hoofdbestuur installeerde VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi op 3 april j.l. de nieuwe coordinatie structuren op district en ressortniveau voor het district ParamariboHet District Coordinatie Team(DCT) van Paramaribo bestaat uit 37 leden. Behalve een DCT zijn ook de Jongerencommissie, de Gendercommissie, de Adviescommissie en de Ondernemings- en fondsvormingcommissie geinstalleerd.. Begin maart 2013 werden al de nieuwe structuren voor Wanica gepresenteerd en geinstalleerd.

De VHP is al geruime tijd bezig om zich als politieke organisatie procesmatig te versterken waarbij het accent thans gelegd wordt op aanpassing en uitbouw van de interne structuren van de partij. Met het oog op de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen in 2015 wordt het van belang geacht de belangen van de partij zo optimaal mogelijk te behartigen waarbij dan ook de noodzakelijke voorzieningen moeten worden getroffen. Alle partijactiviteiten worden uitgevoerd op basis van vastgestelde beleidsuitgangspunten die vervat zijn in diverse documenten z.a. het beleidsplan 2012 en de actieplan 2013-2015. Bij besluit van het congres van 19 juli 2009 is goedkeuring gegeven aan het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezing van kernbesturen. Om hieraan uitvoering te geven zijn er diverse commissies ingesteld w.o. de commissie herziening partij regels o.l.v. dhr. Mr. J. Ajodhia, met als taak: een evaluatie van de partijregels en voorstellen doen voor aanpassing, de landelijke kerverkiezingscommissie o.l.v. Mr. K. Bhoendie en de Landelijke Adviescommissie o.l.v. Mr. G. Gangaram Panday. Als leiddraad is het kernverkiezingsreglement goedgekeurd. De verkiezing van de kernbesturen vindt landelijk plaats en dient uiterlijk op 19 juli 2014 te zijn voltooid. Op een ander traject zijn deskundigen van de partij bezig  van het samenstellen van een concept partijprogramma en concept verkiezingsprogramma. Deze beleidsdocumenten worden samengesteld op basis van specifieke vraagstukken per district en per ressort.

Teneinde alle in uitvoering zijnde activiteiten en processen effectief te kunnen coordineren en te beheersen is overgegaan tot de verdere versterking van de partijstructuren. Hierbij wordt  de structuren op elk niveau versterkt. Op districtsniveau is de focus op de instelling van zgn. District Coordinatie Teams (DCT) en op ressortniveau de zgn. Ressort Coordinatie Teams (RCT). Deze structuren worden aangevuld met specifieke commissies. De nadruk bij de versterking  van de structuren wordt gelegd op: gelijkgericht denken, eensgezindheid, onderlinge vertrouwen en cooperatie en het nastreven van gemeenschappelijke doelen.

De District Coordinatie Teams (DCT) en Ressort Coordinatie Teams (RCT) zijn schakels om uiteindelijk te geraken tot de instelling van afdelingbesturen en een ressortenbestuur voor elke district.

De procesuitvoering is met het oog op volledige betrokkenheid volgens voorzitter Santokhi, 2 delig t.w. een bottom- top en top-bottom benadering. De kernvraag is om na te gaan op welke wijze het district het beste kan worden gecoordineerd. Nagegaan moet worden welke structuren  hierbij noodzakelijk zijn. Invulling van de structuren moet geschieden op basis van draagvlakfunctie, cultuur, gender, religie en multi-etnische orientatie. Alle structuren moeten met elkaar in verbinding staan. Dit zijn de zgn. “linking pins” volgens de voorzitter. De structuren moeten de taken en verantwoordelijkheden identificeren en ook een taakverdeling toepassen. De output moet volledig gericht zijn  op het behalen van een maximale uitkomst bij partijactiviteiten.

De instelling van de District Coordinatie Teams (DCT) en  Ressort Coordinatie Teams (RCT) geschiedt volgens een stappenplan waarbij er eerst overeenstemming wordt bereikt omtrent de samenstelling. Vervolgens wordt de samenstelling goedgekeurd door het hoofdbestuur en uiteindelijk geinstalleerd door de voorzitter.

Een District Coordinatie Team (DCT) worden samengesteld op voordracht van de structuren en bestaan uit een of meer vertegenwoordigers vanuit de Ressort Coordinatie Teams en voorts uit partijprominenten van het district. Ook het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid om personen voor te dragen. Het aantal leden van het DCT wordt ook vastgesteld door het hoofdbestuur.

De taken van de Districts-Coördinatieteams zijn:

Een Districts- Coördinatieteam wordt bestuurd door een bestuur, welke door het Hoofdbestuur in overleg met de leden van het Districts- Coördinatieteam wordt samengesteld.

 

In het belang van een effectief, doelgericht, samenhangend en op elkaar afgestemd beleid in de periode tot de verkiezing van de Afdelingsbesturen, mede gelet op de te houden Algemene Verkiezingen op 25 mei 2015 of eerder, treedt de Voorzitter van de V.H.P. qualitate qua op als Voorzitter van het Bestuur van een Districts- Coördinatieteam.

De taken van een Ressort Coordinatie Team zijn op ressortniveau hetzelfde als die van het District Coordinatie Team.  Een Ressort Coordinatie Team bestaat uit een of meer vertegenwoordigers vanuit de kernbesturen en voorts uit pratijprominenten van het ressort.

Het  Bestuur wordt samengesteld en ingesteld door het hoofdbestuur in overleg met het District Coordinatie Team en de leden van het desbetreffende Ressort Coordinatie Team en bestaat uit tenminste 7 leden t.w.

 Voor een efficiente uitvoering van de taken van het DCT en RCT en de behartiging van specifieke aangelegenheden kunnen er secties en/of commissies worden ingesteld. Een lid van een RCT kan aan de hand van zijn/haar interesse in meerdere secties of commissies participeren. Alle wijzigingen betreffende DCT en RCT vinden plaats in overleg met het hoofdbestuur van de VHP.

Alle aangelegenheden die het District Coordinatie Team en Resoortcoordinatie Team regarderen zijn vervat in een ordereglement. Alle structuren worden na installatie hiervan voorzien.

Nu de nieuwe versterkte structuren van Wanica, Nickerie en Paramaribo formeel zijn geinstalleerd is door voorzitter Santokhi het voornaamste doel meegegeven: gaan voor het maximaal te behalen resultaat tijdens de verkiezingen in 2015, met als motto:

de VHP, zelf sterk .....samen sterker.

Binnenkort volgen de installaties van de districten Commewijne en Saramacca.

 (Drs. Arun Hardien)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

05-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics