Nickerie.Net, donderdag 25 april 2013


Monetaire autoriteiten garanderen economische stabiliteit

In de afgelopen maanden was economische druk zich bezig op te bouwen in Suriname. De voortdurende daling van de internationale goudprijs sinds eind-2011 heeft de exportinkomsten verminderd, terwijl een florerende binnenlandse economie en versnelde overheidsuitgaven resulteerden in een verhoogde vraagdruk. Dit heeft niet geleid tot enige stijging van de inflatie. In werkelijkheid is de inflatie in de afgelopen 12 maanden gedaald tot slechts 1,4%, een van de laagste inflatiecijfers in Suriname. In plaats daarvan heeft de economische druk geleid tot een vertraging in de snelle accumulatie van internationale reserves bij de CBvS, die eind 2012 US$1 miljard had overschreden. Met dit record niveau van reserves kan de druk of speculatieve aanvallen op de koers gemakkelijk worden beheerst en de wisselkoers beschermd. De CBvS beschikt over meer dan voldoende vreemde valuta voor verdediging van de nationale munt. Daarom hoeft er absoluut geen vrees te bestaan over de stabiliteit van de SRD-US$ koers.

Verwacht wordt dat in de nabije toekomst de economische druk zal afnemen. Terwijl internationale deskundigen grotendeels mee eens zijn dat de goudprijs niet zal herstellen, kunnen we verwachten dat de export van Suriname in de komende jaren zal blijven groeien en zorgen voor de nodige deviezen om een meer dan gezond niveau van internationale reserves te behouden. Daarnaast is de regering begonnen haar uitgaven te beheersen ter voorkoming van het ontstaan van financieringsonevenwichtigheden. Deze beheersing zal ervoor zorgen dat het bankwezen voldoende kredieten kan verstrekken aan de private sector, en zal er ook voor zorgen dat de overheid haar uitgavenmacht gebruikt op een manier waarop het effect op de groei en de werkgelegenheid in de particuliere sector in het land wordt gemaximaliseerd. Het terugwerkende element van de loonsverhoging in de publieke sector (een tijdelijke 30 procent verhoging van de salarispost), een van de belangrijkste oorzaken van de recente economische druk, zal ook vervallen in juni 2013, waardoor de overheidsuitgaven verder zullen afnemen en daarmee ook de importvraag.

De Centrale Bank van Suriname zal de situatie op de voet blijven volgen. De geruchten dat er enige geldpersmachine in beweging is gezet of ingezet zal worden kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. De CBvS is absolute tegenstander van monetaire financiering en zal conform haar wettelijke bevoegdheden als autonoom instituut ervoor waken dat de macro-economische stabiliteit blijft gegarandeerd. Op alle economische subjecten wordt een dringend beroep gedaan zich te onthouden van onnodige leningen bestemd voor consumptieve doeleinden. Hoewel het niet noodzakelijk bleek te zijn, heeft de CBvS ook reeds aangegeven dat -indien nodig- zij haar monetaire beleidsinstrumenten actief zal gebruiken om het ontstaan van inflatoire druk en eventuele instabiliteit in de wisselkoers te voorkomen.

Het Ministerie van FinanciŽn is ook aangevangen met het in orde brengen van de staatshuishouding. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het instrument van cashmanagement, wat zoveel betekent dat de uitgaven afgestemd worden op de cashflow. De maatregel om de uitgaven tijdelijk te temporiseren heeft alles hiermee te maken. De Regering heeft het unaniem besluit genomen om haar staatsfinancien structureel te ordenen op kasbasis. De Regering wenst de samenleving ook de geruststelling te geven, dat zij zal voldoen aan haar verplichtingen tegenover alle begunstigden die goederen en diensten hebben geleverd aan de overheid. Het ministerie van FinanciŽn wil ook benadrukken, dat er nu geen begrotingsuitvoering issue speelt zoals door enkelen wordt gesuggereerd. De begroting wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd en juist om te garanderen, dat de regering beleidsmatig uitvoering hieraan geeft, is het van belang dat het uitgavenpatroon gestructureerd wordt.

Ministerie van FinanciŽn Centrale Bank van Suriname

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

25-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics