Nickerie.Net, vrijdag 26 april 2013


Gajadien wil weten of Bouterse nog tegen corruptie is

Paramaribo - "Heer president, gaat u nog voor een corruptievrije regering en bent u nog bereid om de strijd aan te binden tegen alle vormen van corruptie en tegen verkwanseling van staatsmiddelen zoals u had toegezegd in uw inaugurele toespraak en in uw toespraak in de VN of heeft u dit pad inmiddels verlaten?"

aa30d623b05274b3964e96f752fdb812.jpgDit is een van de elf vragen die het assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) in een zoveelste brief aan president Desi Bouterse stelt. Hij brengt de president in herinnering dat hij in februari dit jaar en in 2012 diverse afwijkingsresoluties heeft getekend voor een totaalbedrag van ruim SRD 345 miljoen. Kunnen wij een overzicht krijgen van de onderhands gegunde opdrachten beneden de SRD 1.500.000 op de ministeries en de spelregels om in aanmerking te komen voor deze opdrachten?, vraagt de parlementariër.

Geen transparantie Gajadien brengt de president in herinnering dat hij bij zijn aantreden het volk heeft opgeroepen om “samen met ons een niet‐aflatende strijd aan te binden tegen alle vormen van corruptie en verkwanseling van staatsmiddelen. Bouterse noemde “een corruptievrije regering“ als één van de pijlers voor het vestigen van een vrije democratische rechtstaat. Gajadien wijst er op dat reeds in november 2010 bij het eerste schandaal van de overtreding van de comptabiliteitswet door de minister van Openbare Werken de president niet corrigerend is opgetreden. Het ging hier om de onderhandse gunning voor de vertimmering van het kantoor van minister Ramon Abrahams voor het absurd hoge bedrag van SRD 650.000 en voor het pimpen van zijn auto voor SRD 154.000.

Op 1 juni 2011 is in het Staatsblad bekendgemaakt dat het grensbedrag van SRD 30.000 voor openbare aanbestedingen wordt opgetrokken naar SRD 1.500.000. Zo worden projecten gegund aan loyalisten en vrienden. Er zijn nieuwe aanbestedingsregels en procedures bij resolutie van 17 augustus 2011 ingevoerd. De minister van Openbare Werken betaalt tegen de regels in voorschotten van 10 tot 40%. Er worden volgens hem geen eenduidige gunningscriteria gehanteerd. Diverse schandalen stapelen zich op en er is geen sprake van transparantie bij aanbestedingen. Er zijn in korte tijd heel wat onderhandse gunningen geweest, zonder dat er duidelijkheid wordt gegeven. Gajadien wil weten wat de regering gaat doen om de aanbestedingen transparant te maken.

 


Brief:

 

Paramaribo, 25 april 2013

Aan :

de President van Republiek Suriname,

de heer D.D. Bouterse,

d.t.k.v.

de Voorzitter van De Nationale Assemblee,  

mw Drs. J. Geerlings-Simons.

 Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van de Nationale Assemblee, wenst krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.

 In aanmerking nemende :

 Wenst ondergetekende de volgende vragen aan u ter beantwoording voor te leggen:

 1. Gaat u nog voor een corruptievrije regering en bent u nog bereid om de strijd aan te binden tegen alle vormen van corruptie en tegen verkwanseling van staatsmiddelen zoals u had toegezegd in uw inaugurele toespraak en in uw toespraak in de VN of heeft u dit pad inmiddels verlaten?

 2. Bent u ervan doordrongen dat de afwijkingsresoluties die u onlangs (in februari 2013) heeft getekend, in strijd zijn met de comptabele regels terzake en met de goedgekeurde begrotingen?

 3. Wat zijn de reden dat u de ministers niet tot de orde kunt roepen en dat slechts de directieleden op de ministeries het gelag moeten betalen bij geconstateerde onregelmatigheden, getuige de vele ontheffingen van directieleden die door u zijn aangesteld, terwijl de ministers de primaire verantwoordelijke zijn?

 4. Wat zijn de redenen dat interne controle organen binnen de ministeries niet in werking of niet adequaat functioneren en wat zijn de reden dat deze organen niet tijdig aan de bel trekken of kunnen trekken bij geconstateerde onregelmatigheden?

 5. Wanneer gaat u de externe controle instituten zoals de CLAD en de Rekenkamer vragen om een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de bestedingen en gunningen op het ministerie van Openbare Werken en op andere ministeries en de toetsing hiervan aan de geldende wettelijke regels, waaronder de Comptabiliteitswet en de Begroting, waardoor uw belofte voor een corruptievrije regering geloofwaardig overkomt?

 6. Kunnen wij een overzicht krijgen van de onderhands gegunde opdrachten beneden de SRD. 1.500.000,- op de ministeries en de spelregels om in aanmerking te komen voor deze opdrachten, als eerder gevraagd in het parlement?

 7. Kunt u openbaar maken wat de gunningscriteria zijn bij gunning van werken zowel bij openbare inschrijvingen als bij onderhandse aanbestedingen?

 8. Welke criteria zijn gehanteerd voor de keuze van de aannemer/ consultant en de controle van de hoogte van de aanneemsom / contractsom bij de toewijzing van de opdrachten waarvoor u de afwijkingsresoluties heeft getekend in 2012 en 2013?

 9. Welke verbeteringsmaatregelen zijn getroffen om de tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de afwijkingsresoluties in het Rekenkamer verslag 2011 (pag. 44) en welke sanctiemaatregelen zijn hiertegen getroffen?

 10. Wat is het beleid van de Regering ten aanzien van aanbestedingen en gunning van werken en het transparant maken van het gehele aanbestedingsgebeuren, zowel bij de ministeries als bij projecten die op het Kabinet van de Vicepresident worden voorbereid?

 11. Heeft u schriftelijke goedkeuring verleend voor het vervallen verklaren van artikel 8 lid 12a van de AWS en voor wijziging van artikel 12 van de AWS?

 Drs. Asiskumar Gajadien

(Lid van De Nationale Assemblee)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

26-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics