Nickerie.Net, dinsdag 27 augustus 2013


Bevorderingsnorm klasse 2 naar 3 Mulo de boosdoener

Nickerie - Evenals in voorgaande jaren is het resultaat van het eindexamen Mulo weer van dien aard dat wij ons terecht zorgen moeten maken over ons onderwijs. Aangezien ik mij niet op glad ijs wil begeven, zal ik de uitslagen van de andere typen onderwijs buiten beschouwing laten. Ik wil mij in dit stuk slechts beperken tot het resultaat van het Eindexamen Mulo in relatie tot de bevorderingsnormen klasse 2 naar 3.

Het mulo-onderwijs is mij wel bekend - ik vermijd het woord kennen -, vermits ik jaren schoolleider ben geweest op zon schooltype. In mijn actieve jaren als schoolleider heb ik altijd gepleit voor wijziging of aanpassing van de overgangsnormen van klasse 2 naar 3. In mijn bijkans 30-jarige loopbaan als schoolleider heb ik gemerkt dat er elk jaar meer leerlingen van klasse 4B dan die van 4A de eindstreep halen. Er zijn scholen die in klasse 4B meer dan 80 en 90 procent geslaagden hebben, maar door het slechte resultaat in klasse 4A, gaat dit percentage omlaag.

De 'keuze' of liever de differentiatie voor A en B vindt plaats bij de overgang van klasse 2 naar klasse 3. De bevordering tot of de overgang naar klasse 3 is dus zeer cruciaal voor het kind. Daarom heb ik gepleit voor wijziging van deze bevorderingsnormen. Na de tweede klas kan de leerling 'kiezen' (tussen aanhalings- en sluitteken) voor 3A of 3B. Op de keper beschouwd zijn alleen de leerlingen, die tot klasse 3B bevorderd zijn, gerechtigd te kiezen. Ze mogen naar 3B, omdat ze aan de geldende norm voldoen, of 3B laten varen en kiezen voor 3A.

Wat is dan de geldende norm voor bevordering tot klasse 3B? Nou, een leerling gaat naar 3B als de som der cijfers voor wiskunde en natuurkunde 13 is, waarbij zowel voor wiskunde als natuurkunde een voldoend cijfer (meer dan 5) moet zijn gehaald. De leerlingen die deze norm niet halen, gaan automatisch naar 3A. Zij mogen en kunnen niet kiezen! Ook leerlingen die de volgende cijfercombinatie hebben t.w. voor wiskunde een 5 natuurkunde ook een 5 en voor rekenen een 4, of in elk geval, voor de drie genoemde vakken een onvoldoend cijfer hebben, gaan naar 3A, want ze voldoen wel aan de norm van het aantal berekende vijven. In ons voorbeeld 4 berekende vijven.

In mijn nota naar het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling toe, heb ik voorgesteld om voor bevordering naar 3A ook een restrictie in te bouwen nl. dat de som der cijfers voor wiskunde en rekenen 12 moet zijn,waarbij voor beide vakken een voldoend cijfer moet zijn gehaald (meer dan 5). In mijn conceptie zouden de leerlingen, zoals genoemd in het voorgaande voorbeeld, met een onvoldoend cijfer voor wiskunde en rekenen, dan doubleren, dus niet bevorderd tot 3A; zulke leerlingen zijn namelijk geen uitgesproken Mulo A-kandidaten. Want wiskunde en rekenen zijn voor Mulo A-richting ook examenvakken.

Worden de leerlingen in het voorgaande voorbeeld toch bevorderd tot klasse 3A, zoals in de huidige situatie het geval is, dan is er sprake van 'uitstel van executie'. Want de uitgestelde 'slachting', een beter woord heb ik hiervoor niet, geschiedt toch aan het eind van klasse 4A.

Dat de resultaten van het eindexamen Mulo telkens teleurstellend zijn, ligt dus echt niet aan de leerstof of het curriculum en evenmin aan de motivatie van de leerkracht en student, want in de B-richting zijn de resultaten over het algemeen wel goed tot zelfs zeer goed.

Van twee kwaden moet men voor het minste kiezen Het gevolg van wijziging van de bevorderingsnormen klasse 2 naar 3, zoals door mij is voorgesteld, kan tot gevolg hebben dat er meer zittenblijvers zullen zijn in klasse 2; daartegenover staat dat men niet alleen relatief meer geslaagden zal hebben, maar ook dat de zittenblijvers in klasse 2 de kans krijgen een betere basis aan te leggen om verder te gaan.

Het bezwaar van te veel zittenblijvers door wijziging van de bevorderingsnormen zou ook opgevangen kunnen worden door een C-richting te creëren met als hoofdvakken de talen Nederlands, Engels en Spaans met daarnaast de expressievakken Tekenen, Handenarbeid, Lichamelijke opvoeding en Muziek.

Ik had over deze materie in 2006 een nota met aanbevelingen geschreven en doen toekomen aan de daarvoor in aanmerking komende instanties binnen het Ministerie van Onderwijs. Maar, zoals gebruikelijk, wilde men zich angstvallig vastklampen aan het oude, waardoor mijn nota toen maar voor kennisgeving was aangenomen. O ja, dit is ook belangrijk: uitvoering van dit voorstel zal het land niets kosten !!!

S. Dipopawiro (dipospacio@hotmail.com) Nieuw Nickerie

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics