Nickerie.Net, dinsdag 27 augustus 2013


Open brief over de huidige verkeerssituatie

 

Van:

Andro Loods

Parijsstraat #15

Benies projekt,

Paramaribo

Telefoon: 8593625 / 8834598

 

Aan:

De President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Dhr. Desire Delano Bouterse

P/a Kabinet van de President van de Republiek Suriname

Kleine Combéweg #2 - 4 Alhier

 

Paramaribo, 19 augustus 2013

 

Betreft: Open brief over de huidige verkeerssituatie

 

Mijnheer de president,

Hierbij doe ik u toekomen een voorstel ter oplossing van de huidige situatie in het verkeer vervat in een Open brief.

Huidige situatie: De huidige situatie kenmerkt zich door tal van aanrijdingen met grote materiële en immateriële schade. Het aantal verkeersdoden neemt schrikbarend toe, terwijl verkeersslachtoffers of hun nabestaanden vaak genoeg opgescheept worden met de negatieve consequenties hiervan. Kortom, de verkeerscriminaliteit neemt oncontroleerbare vormen aan, terwijl de slachtoffers aan hun lot overgelaten worden, aangezien ze vrijwel nergens terecht kunnen voor hulp. Recent hebt u zelf opgemerkt dat u geen oplossing meer kent ter oplossing van dit probleem, en dus ten einde raad te zijn.

Als rechtgeaarde Surinamer, die te allen tijde bereidt is een bijdrage te leveren ter oplossing van problemen mijn land rakende, heb ik voor mezelf deze situatie geanalyseerd, en op basis van deze analyse, een oplossingsmodel bedacht. Het oplossingsmodel heeft geresulteerd in het volgend voorstel.

Het voorstel: Op de eerste plaats zal er een verandering moeten komen in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Die verandering houdt in, dat niet meer het Motorrijtuig aansprakelijk gesteld moet worden, maar de Bestuurder van het Motorrijtuig. W.A.M. moet dus veranderen in W.A.R. (Wet Aansprakelijkheid Rijbewijsbezitters). In figuurlijke zin houdt deze afkorting in, dat er een oorlog (War) gevoerd zal worden tegen verkeerscriminelen.

Op de tweede plaats zal er een Strafpunten Systeem geïntroduceerd dienen te worden. Deze strafpunten, worden toegekend bij elke verkeersovertreding. Het aantal strafpunten per overtreding zal hierbij afhangen van het gewicht van de overtreding bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol, rijden door rood licht, rijden met een te hoge snelheid, en een aanrijding met dodelijke afloop, zullen de hoogste aantal strafpunten opleveren.

Op de derde plaats zal er een samenwerking tot stand gebracht moeten worden tussen de politie en de verzekeringsmaatschappijen. Deze samenwerking zal inhouden, dat gezamenlijk het aantal strafpunten per overtreding bepaald zal worden. De politie zal dan naast het beboeten van de overtreder, de strafpunten toekennen, en deze informatie doorspelen naar de verzekeringsmaatschappijen. Het aantal toegekende strafpunten, zal dan bepalend zijn voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen jaarlijkse premie van de W.A.R. verzekering.

De werking van het Systeem: Elke rijbewijsbezitter, zal een W.A.R. Verzekering moeten afsluiten, te beginnen met een minimale premie. Elke keer dat zon W.A.R. verzekerde een verkeersovertreding begaat, wordt het aangetekend op zn rijbewijs, of in de administratie van de politie. De politie stuurt dan deze info, indien het niet is aangetekend op het rijbewijs, door naar de verzekeringsmaatschappij, die het invoert in de file van de verzekerde. Aan het eind van het jaar worden de strafpunten getotaliseerd, en wordt de premie van het volgend verzekeringsjaar vastgesteld. Begaat de verzekerde geen overtreding, dan blijft hij of zij dezelfde minimum premie of de premie van het voorgaande jaar betalen. Er kan ook een clausule worden ingebouwd, waarbij iemand die een aantal jaren gereden heeft zonder een overtreding begaan te hebben, kwijtschelding van strafpunten krijgt. De premies worden door de Verzekeringsmaatschappijen zodanig bepaald, dat eventuele slachtoffers materieel en immaterieel volledig vergoed kunnen worden, en bij eventueel blijvend letsel, voor de rest van hun leven verzorgd kunnen worden. Is het slachtoffer kostwinner, dan zal de verzekeringsmaatschappij er voor zorg dragen, dat het gezin van het slachtoffer verder verzorgd wordt. Begrijpelijk is dus, dat voor een aanrijding met zwaar lichamelijk letsel, of overlijden, de premie dan op zijn maximum kan komen te zitten.

Intrekken van het rijbewijs, is er bij dit systeem echter niet bij, wat dus inhoudt, dat je de maximum premie, voor de rest van je leven zal moeten betalen. Het enigste wat er kan gebeuren, is dat je het rijbewijs kan inleveren, waardoor je geen W.A.R. verzekering meer hoeft te sluiten, dus geen premie meer hoeft te betalen. Daarnaast mag iemand die zijn of haar rijbewijs heeft ingeleverd, geen motorrijtuig op zijn naam hebben. Autorijden is er dus voor zo iemand niet meer bij, waardoor de potentie voor het veroorzaken van een ongeval nihil is. Mocht je echter toch een auto gaan besturen, wordt je in zon geval gestraft met een hoge gevangenisstraf. Eveneens zal de eigenaar van het motorrijtuig dat je op dat moment bestuurde, zich schuldig gemaakt hebben aan medeplichtigheid. De eigenaar van het voertuig krijgt in zon geval ook strafpunten, en het voertuig wordt ook terstond in beslag genomen en vernietigd.

Voordelen van dit systeem: Dit systeem heeft als belangrijkste voordeel dat het een preventieve werking heeft. De enigste manier om je premie zo laag mogelijk te houden, is namelijk om ervoor te zorgen dat je geen overtredingen begaat, en dat kan alleen door je strikt te houden aan de verkeersregels, Doe je het niet, dan zal je het voor de rest van je leven voelen in je zak. Een ander voordeel van dit systeem is dat eventuele slachtoffers volledig schadeloos gesteld kunnen worden. Het probleem van slachtofferhulp is hierdoor opgelost. Ook heeft dit systeem als voordeel, dat elke rijbewijsbezitter en aanstaande rijbewijsbezitter bewust gemaakt wordt van zijn of haar verantwoordelijkheid, en vooraf bekendgemaakt wordt met de consequenties van het niet nakomen daarvan.

Ik hoop, dat ik met dit voorstel een bescheiden bijdrage heb mogen leveren ter oplossing van het probleem dat we dagelijks ervaren met de huidige verkeerssituatie, en dat het ertoe zal leiden dat er minder brokken gemaakt zullen worden in het verkeer, waardoor het aantal verkeersslachtoffers drastisch teruggedrongen kan worden. Ter verschaffing van meer informatie, en ter wegwerking van eventuele onduidelijkheden, ben ik te allen tijde bereid.

Hopend dat u mijn voorstel in welwillende overweging zult nemen, verblijf ik,

Hoogachtend,

Andro I. H. Loods

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics