Nickerie.Net, maandag 04 november 2013


Divali speech VHP voorzitter Santokhi

Eerwaarde geestelijken, Geachte Frontleiders Hoofdbestuursleden van de VHP, partijstructuren,  genodigden, onze senioren burgers, mediawerkers, dames en heren.Nameskar, ram ram, adaberse en een gezegende morgen.

Ik heet u van harte welkom bij deze Divali bhojan, of zo u wilt Divali lunch. Ik ben bijzonder verheugd met de komst van deze dwars doorsnede van de  Surinaamse samenleving, jongeren en ouderen, oude en nieuwepartijgenoten, traditionele en niet-traditionele partijaanhangers.

Zoals u weet,  is het Divalifeest een van de belangrijkste festivals van het jaar en in feite een gezinsfeest , een feest waarbij de vrouw, de moeder,  centraal staat.  Iedere Hindoe tracht in deze tijd zijn woonomgeving en huis rein te houden zich te onthouden van alcoholische drank en dierlijk voedsel. Ook probeert hij in gedachten, woord en daad zuiverheid te bereiken.

'Diváli ' is afgeleid van het Sánskrit woord 'dipávali ' en betekent een rij lampjes. In de vooravond van het Diválifeest verlichten Hindus over de de hele wereld hun huis, erf en belangrijke plaatsen op het erf met brandende diyá's.

De essentie hiervan is dat een individu, een gezin of familie, Laksmi Mátá uitnodigt om de duisternis van onwetendheid te doen verdwijnen en het licht van de kennis overal te doen schijnen en in elkeen verspreid.

Het begrip ‘licht’ heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzefde neerkomt. Behalve dat het een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit.

In de bijbel staat (Johannes 8:12): Ik (Jezus) ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’. In de Kur-án (5:15) lezen wij: ‘Er is van Alláh zeker een licht en een duidelijk boek tot u gekomen’.

Praktisch gezien merken wij een soortgelijk moment ook bij de lampjes van de kerstboomversieringen. Divali is ook een feest van de overwinning van het goede op het kwade, het volgt na Dussehra,  het feest  nadat  de belichaming en tegelijk het  symbool van kwaad, Rawan, door God Ram is vernietigd.

Ram installeert hierna  goed en rechtvaardig bestuur , Ram Rajya,  in het  voormalige wrede koninkrijk zonder waarden en normen. Diwali markeert het einde van het oogstseizoen in het grootste deel van India. Boeren danken voor de gulle gift van het voorbije jaar en bidden voor een goede oogst voor het komende jaar.  Traditioneel markeerde dit ook de afsluiting van de rekeningen voor bedrijven, die afhankelijk zijn van de agrarische cyclus , en is dit tevens het laatste grote feest voor de winter .

Lakshmi staat symbool voor rijkdom en welvaart , en haar zegeningen worden alvast ingeroepen voor een goed jaar. Een ieder kan in deze periode bidden uit devotie voor Laxmi Mata. Divali wordt gevierd op de donkerste nacht van het jaar, hetgeen ons mensen hoop geeft,  dat hoe donker de tijden ook mogen zijn,  dat  er verlichting nabij is. 

Echter, verlichting komt niet uit de lucht vallen.  Aan de val van de machtige, sluwe en eigenzinnige Rawan  is  danook  veel tijd vooraf gegaan. Er zijn bondgenootschappen gevormd en er zijn veel offers gebracht. Zo ziet u dat het diválifeest religieuze, godsdienstige aspecten, historische- en culturele achtergronden kent.

Dames en heren, wij leven in Suriname vandaag de dag ook in een land waar  velen van ons in vele opzichten in duisternis leven. Duisternis,  o.a. als gevolg van persoonlijke problemen; problemen van toenemende armoede;  er heerst duisternis van  angst; angst  voor onveiligheid. Angst voor criminaliteit. We hebben angst voor  ontwaarding van onze geld. Angst voor verslechtering van de economie. Angst voor slecht bestuur. Angst voor een onzekere toekomst.

Zo ook is de tijd waarin we nu leven er één van ‘struggles’, waarbij vele landgenoten moeite hebben het hoofd boven water te houden. Met name in zulke moeilijke perioden wil de VHP aan allen, die een moeilijke periode doormaken en een helpende hand van hoop aanreiken.

Dames en Heren, wij zijn hier gekomen om  in broederschap en eenheid een eenvoudige maaltijd gezamenlijk te nuttigen. Moge deze eenheid  en broederschap zich in de komende tijd zich blijven manifesteren; een eenheid die voor ons het wapen wordt  om  de huidige duisternis te  bestrijden.

Moge de dia’s die we op divali avond aansteken  u en uw familie licht brengen , alsook  verlichting aan de grote Surinaamse  familie, die gereflecteerd  moge worden in het bestuur van ons land. De VHP zal met haar partners en met het dialicht als wegwijzer, maar  bovenal met kennis en wijsheid ook strijd leveren en een zodanig beleid voeren,

dat de hele Surinaamse maatschappij en met name de jongeren verlichting en bevrijding zal ervaren, waarbij nieuwe ideeën een kans zullen krijgen zich te ontwikkelen.Wij van de VHP vragen ook om de kracht en zegen van de Almachtige voor een ieder voor een gezond en beter leven, en dat wij kracht mogen krijgen om de door ons gestelde doelen te bereiken, ten voordele van een ieder.

Mogen wij vandaag bij het diválifeest het licht (God) aanschouwen en gelukzaligheid verwerven;  Moge de waarheid zegevieren boven onwaarheid;  moge de wijsheid de onwetendheid overwinnen; Mogen wij wezens, het licht en de verlichting van de wijsheid verkrijgen.

Namens de VHP wens ik u allen,  de zussen en broers, niet alleen in Suriname, maar ook de Surinamers in diaspora en degenen in de rest van de wereld een Shubh Dipavali toe !

VHP voorzitter,

Chandrikapersad Santokhi

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Ingezonden

03-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics