Nickerie.Net, zondag 17 november 2013


Caram: Evenwichtige financiële verhoudingen nodig

Het is noodzakelijk dat Suriname evenwichtige financiële verhoudingen nastreeft, vanwege het specifieke belang dat daaraan moet worden toegekend.. Deze verhoudingen scheppen een voedingsbodem en een gunstig omgevingsklimaat voor duurzame reële ontwikkeling, die voorspoediger zal verlopen naarmate ook de andere ontwikkelingscondities gunstig zijn. Dat zegt hoogleraar Anthony Caram.

7ab9dd5ce4c23775f3e43716a694bd9f.jpgAnthony Caram

Duurzame ontwikkeling wordt immers niet teweeg gebracht door slechts één factor, maar door een harmonisch samenstel van factoren. Onze geschiedenis leert dat het miskennen van deze realiteit disproportionele schade toebrengt aan de zwakkeren in onze gemeenschap. “Te weinig zijn wij echter geneigd lering te trekken uit onze bewogen financiële geschiedenis. Te weinig zijn wij bereid te beseffen en te accepteren dat bestedingspatronen die niet verantwoord te financieren zijn, moeten worden vermeden, hoe nuttig de onderhavige bestedingen op zich op korte termijn kunnen zijn.” Caram heeft donderdag de Rotary Vocational Excellence Award 2013 in ontvangst genomen. De Rotary betitelde hem als “het macro-economisch geweten van Suriname.”

Hij wijst erop dat bij het aangaan van leningen en ook bij het accepteren van schenkingen als deze gepaard gaan met overmatige geldschepping, riskante en vaak zelfs gevaarlijke financieringsmethoden kunnen blijken te zijn. “Zij hebben uiteindelijk fatale bijwerkingen in het geval van het stelselmatig aanwenden van de aldus verkregen middelen voor andere dan productieve doeleinden.” De economist zegt dat centrale bankiers en wetenschappers worden beloond om zich als autonome en transparante denkers oprecht zorgen te maken door de bijwerkingen die een overmatig en verkeerd gebruik van monetaire financiering met zich meebrengen.

Macro-economisch geweten “Wij moeten fungeren als het macro-economische geweten van Suriname en op niet mis te verstane wijze waarschuwen tegen mogelijke financiële ontsporingen, ook wanneer het schijnbaar nog redelijk goed gaat met de economie en de schuldpositie van de Staat nog ruim binnen de juridisch vastgestelde grens ligt.” Caram merkte op dat recente ontwikkelingen opnieuw aantonen dat het getij snel en onverwacht kan keren, gegeven onze eenzijdige afhankelijkheid van het wisselvallig prijsverloop op de mondiale grondstofmarkten.

Hij pleit voor goed onderwijs en effectieve en zakelijke voorlichting die nodig zijn om de complexe economische samenhangen voor de gemeenschap begrijpelijk en acceptabel te maken. “Om een impuls te geven aan een zinvolle dialoog tussen beleidsvoerders, politici en deskundigen, en om een breed en sterk maatschappelijk draagvlak te creëren.” Met de toekenning van de award brengt de Rotary volgens Caram het werk van een econoom op een unieke wijze onder de aandacht van de gemeenschap en onderschrijft de organisatie het belang van monetair-financiële verschijnselen in de macro-economie. “Ik weet dat jullie er veel tijd en energie in hebben gestoken. Als tegenprestatie beloof ik een waardige laureaat te zullen zijn. Het vertrouwen dat jullie in mij stellen zal ik niet beschamen.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

17-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics