Nickerie.Net, vrijdag 22 november 2013


VHP 38 jaar Srefidensi-boodschap

Op 25 november 1975, vond de proclamatie plaats van de onafhankelijke Republiek Suriname. Hieraan is een lang proces van dekolonisatie vooraf gegaan. Hoewel we als zelfstandige natie nog jong zijn, hebben we een rijke geschiedenis. Bij de viering van 38 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname is het gepast om stil te staan bij deze heuglijke gebeurtenis.

Voorzitter VHP,  Chandrikapersad Santokhi

Als natie hebben wij op een vreedzame wijze onafhankelijkheid verworven. Wij zijn trots dat we in vrede en harmonie leven terwijl er elders in de wereld oorlogen worden gevoerd vanwege verschil in etniciteit en religie. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) draagt verbroedering, vrede (shanti) en het broederlijk met elkaar leven hoog in haar vaandel.

Het is dan ook de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) geweest die mede zorg heeft gedragen voor een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. De partij  heeft altijd in de voorhoede gestaan van het democratiseringsproces, vrede, veiligheid, welvaart en welzijn voor een ieder, ongeacht zijn of haar etniciteit, klasse of religie. Wij zullen als volk ons moeten bezinnen dat we bereid moeten zijn een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

Er is veel gebeurd in de afgelopen 38 jaar. Tussen 1980 en 1987 heeft Suriname een dieptepunt gekend. In de periode 2000-2010 hebben we stabiliteit gehad. Helaas moeten we nu constateren dat die stabiliteit thans teniet wordt gedaan door corruptie en een verkwistend beleid. We dreigen nu weer in een neerwaartse spiraal te belanden net als in de periode 1996-1999.

De VHP acht het van belang dat de regering de toekomst en de belangen van de natie Suriname veilig stelt door een toekomstgerichte visie te ontwikkelen, gebaseerd op optimale en duurzame benutting van de beschikbare natuurlijke en menselijke hulpbronnen. De wereld van vandaag is fundamenteel veranderd. De politieke, economische en sociale contouren van de wereld die aan het globaliseren zijn, zijn anders dan 38 jaren geleden.

Het uitblijven van structurele maatregelen ter leniging van de noden van de burgers druist ernstig in tegen het beloofde “sociaal contract”. De VHP vraagt de regering, dat zij adequaat inspeelt op de verschillende brandende vraagstukken van de samenleving. Het diasporabeleid zal doelgericht ontwikkeld moeten worden in samenwerking met de diasporasamenleving in het buitenland, met name in Nederland, door deze personen actief te betrekken.

Suriname wordt heden ten dage geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals energieschaarste, corruptie, grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, mensenhandel, drugshandel, klimaatsveranderingen en financieel economische instabiliteit. De VHP dringt erop aan dat de regering met behoud van haar soevereiniteit maatregelen treft tegen terrorisme en grensoverschrijdende crimininaliteit.

De VHP dringt erop aan dat regering maatregelen treft, vooral tegen het terrorisme en de grensoverschrijdende criminaliteit. Het is genoegzaam bekend dat de georganiseerde misdaad de soevereiniteit van een land ernstig in gevaar brengt. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is een partij die vooruitstrevend en vernieuwend is en zal alles in het werk stellen om stilstand en achteruitgang te weren, alleen of in samenwerking met gelijkgerichte politieke partijen, organisaties en individuen.

De VHP zal met haar partners, na het verwerven van regeermacht, een beleid voeren op basis van het principe van interdependentie(onderlinge samenhang). Verder zal ze op een gebalanceerde en gestructureerde wijze internationale, regionale en bilaterale samenwerking aangaan om Suriname verder te ontwikkelen met nationale en internationale inspanningen. Tevens zal zij de goede naam en het imago van Suriname wederom herstellen en het land weer een respectabele plaats geven als een gezaghebbende rechtsstaat in de rij der naties.  

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) roept een ieder op om hard te werken voor het land. Wij moeten gezamenlijk werken aan een beter Suriname zodat wij en de generaties die na ons komen daar maximaal van kunnen profiteren.

Opo kondreman un opo, Sranangron e kari un, wans ope tata komopo, wi mu seti kondre bun, stre def stre, wi no sa frede Gado de wi fesiman. Eri libi, te na dede wi sa feti, gi Sranan.

De Vooruitstrevende Hervormings- Patrij(VHP) wenst de hele natie een switi Srefidensi toe.                                                                                                                                               

God zij met ons Suriname!

De VHP,

voorzitter Chandrikapersad Santokhi

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

22-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics