Nickerie.Net, maandag 30 december 2013


NPS nieuwjaarsboodschap in teken van hoop voor de toekomst

De NPS nieuwjaarsboodschap staat in het teken van hoop voor de toekomst. Dat is af te leiden uit het onderstaand bericht van de oppositiepartij. Het jaar 2013 is voor vele Surinamers een zeer moeilijk jaar geweest; een jaar waarin de verwachtingen van grote delen van ons volk nog hoog gespannen waren. De hoge verwachtingen waren ontstaan door de talrijke beloften die door de huidige regering al kort na haar aantreden aan het volk zijn gedaan. De meeste verwachtingen zijn echter in de afgelopen drie jaar niet waargemaakt en 2013 was in dit opzicht een dieptepunt. Hoewel dat ontkent wordt, is het voor velen een jaar van proberen te overleven geworden. De waardedaling van de Surinaamse munt in 2011 met bijkans 20 procent, is tot vandaag voelbaar. De verhoging van de AOV en kinderbijslag is hierdoor helemaal verdampt.

Op financieel economisch gebied blijkt uit de door de Centrale Bank gepresenteerde cijfers dat onze monetaire reserve drastisch verminderd is. Een aannemelijke verklaring hiervoor, alsook voor de daling van onze goudvoorraad, is tot vandaag niet gegeven. De beloofde woningbouw is bij lange na niet op gang gekomen. Ook de werkloosheid onder de jongeren en vrouwen is in het afgelopen jaar toegenomen. Waar vooral de ouders die werken in de middag er op gerekend hadden dat hun kroost door de naschoolse opvang een veilig onderkomen zouden hebben, blijkt deze vele problemen te ondervinden.

De leerkrachten die de inspanning plegen om vanaf 7 uur ’s morgens tot rond 5 uur ’s middag met de kinderen bezig te zijn, worden helemaal niet dan wel te laat betaald. Ook wordt het gros van het keukenpersoneel niet betaald. Dit project dat positief door grote delen van de bevolking en zeker ook door de NPS positief ontvangen is, krijgt langzaam maar zeker het predicaat van mislukking. Los hiervan kan worden opgemerkt dat de groei van onze economie de burgers van ons land nog weinig ontwikkeling heeft gebracht. De inkomensverdeling is nog heel scheef wanneer blijkt dat ruim 70% van de bevolking nog onder de armoedegrens zit.

Vele loontrekkers zijn al na de eerste week van de maand – nadat zij hun loon hebben ontvangen – skeer. Kortom, ondanks alle beloften van de huidige regering, is werken voor vele burgers eigenlijk meer een straf geworden, omdat men niet rondkomt met het inkomen en daarnaast aan allerlei kenmerken van stress onderhevig is.

Behalve deze kwesties viert corruptie hoogtij en er worden van regeringswege geen maatregelen hiertegen ondernomen. De anti-corruptiewet zou uiterlijk het eerste kwartaal van 2013 aan het parlement worden aangeboden, hetgeen tot vandaag niet gebeurd is. Het is helaas weer opgevallen dat de huidige regering nog steeds geen serieuze pogingen heeft gedaan om te komen tot een economie, die met lokale en importgrondstoffen voor de lokale markt en voor de export produceert.

Aangezien deze fundamentele hervorming in de praktijk nog is uitgebleven, verliest ons land nog te veel deviezen aan importgoederen, waarvan een deel zeker ook in ons land kunnen worden geproduceerd. De Nationale Partij Suriname ziet het, bij het verwerven van regeermacht, als een prioriteit om de nationale economie zodanig in te richten dat de productiestructuur van ons land zoveel mogelijk zelf deviezen genereert. Ook de directe en indirecte werkgelegenheid krijgen hierdoor een boost. De Nationale Partij Suriname neemt ernstige notitie van deze negatieve zaken en kijkt met belangstelling uit naar de verrichtingen van de regering om duurzame verbetering te brengen in het leven van alle dag van onze landgenoten.

De Partij stelt zich constructief op naar elke ontwikkeling die positief is en ten goede komt van het volk. Zij zet dan ook in 2014 de verdere basis om samen met de bevolking de verkiezingsoverwinning in 2015 binnen te halen. Om deze belangrijke doelstelling te realiseren, luistert de NPS ook in 2014 verder naar de burgers in de wijken en richt zich op de burgers waar de ongelijkheid groot is en de kansen voor velen onder hen onbereikbaar zijn.

De NPS zal bij de contacten met de bevolking de boodschap van hoop, veiligheid, zorg voor de sociaal zwakkeren en zekerheid brengen, omdat wat ons volk de afgelopen drie jaren is overkomen niet meer mag terugkeren.Om dit te realiseren zal naast een goed uitgewerkt sociaal contract, een moreel contract niet ontbreken.

Enkele zaken zullen onze bijzondere aandacht hebben en zullen er uitgewerkte plannen hieromtrent gepresenteerd worden aan de samenleving.

De verdere ontwikkeling van de volksgezondheid, de volkshuisvesting en het milieu, de dekolonisatie van ons onderwijs en het creëren van werkgelegenheid nemen in deze een belangrijke plaats in. Eveneens zullen er quota’s worden gepresenteerd voor het genderbeleid in de politiek en voor de andere delen in de samenleving. Voor de middenklasse worden faciliterende maatregelen voorgesteld die op het vlak van verdere inkomensverhoging, huizenbouw en beurzen voor de kinderen liggen. Voor lokale ondernemers worden faciliteiten gecreëerd op het vlak van kapitaal- en grondverstrekking en op het vlak van opleidingsfaciliteiten voor het eigen personeel.

De NPS werkt verder nog aan: 1. Activering van ons Nationaal Trainings Instituut. 2. Uitwerken van voorstellen ter verbetering van onze financieel economische omstandigheden alsmede het stelsel hiervan. 3. Voorstellen die betrekking hebben op een adequaat systeem van Naschoolse Opvang en Begeleiding. 4. De woningbouwprojecten waaronder het LISP, de 5% en 7% hypotheekfinanciering van de vorige Nieuw Front regering. Deze zijn zeer succesvol uitgevoerd en zullen verder uitgewerkt worden en als speerpunt dienen in het verkiezingsprogramma van de NPS.

Ook de AZV, zoals reeds volledig in kaart gebracht was, zal onderdeel zijn van het verkiezingsprogramma. De NPS wenst dit jaar af te sluiten met een positieve blik gericht op de toekomst. Een toekomst die zij als partij mede richting zal geven na de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2015 door verwerving van regeermacht. Om hieraan invulling te kunnen geven, wensen wij u allen een gezond, vruchtbaar en werkzaam 2014 toe.

De Nationale Partij Suriname zal u hierin voorgaan.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NPS

31-12-202013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics