Nickerie.Net, vrijdag 07 maart 2014


VHP pleit voor duurzaam opheffen genderongelijkheid

De Vooruitstrevende Hervormings Partij VHP staat in een verklaring stil bij de positie van de vrouw in Suriname, met het oog op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw. De partij zegt zich ernstige zorgen te maken over de vele gevallen van berovingen, geweldsmisdrijven, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en verkrachtingen. Gepleit wordt voor duurzame oplossingen van misstanden en opheffen van genderongelijkheid.

In een verklaring stelt de VHP onder meer: Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Het thema voor dit jaar is 'Gelijkheid voor Vrouwen'. De oprichting van VN-Vrouwen viel samen met ingrijpende veranderingen in de wereld, gaande van de opkomst van protestacties tegen ongelijkheid tot de opstanden ten behoeve van vrijheid en democratie in de wereld. Een duurzame toekomst kan alleen tot stand komen als vrouwen, mannen en jongeren gezamenlijk voordeel halen uit gelijkheid.

Gelijkheid hangt af van ieder van ons: van de overheid die haar wetgeving hervormt tot het bedrijf dat fatsoenlijk werk en gelijke beloning aanbiedt, via de ouders die hun dochter en zoon leren dat ieder mens gelijk en met het nodige respect behandeld dient te worden. Sinds de viering van de eerste Internationale Vrouwendag, zijn wij getuige geweest van een belangrijke transformatie ten aanzien van de rechtsbescherming van vrouwen, de deelname van vrouwen aan het openbare leven en de onderwijsprestaties.

In ons land is de rechtsbescherming van vrouwen al jaren uitgebreid. Vrouwen hebben grote vooruitgang geboekt. Steeds meer vrouwen bekleden een leidinggevende functie in de politiek en het bedrijfsleven, steeds meer meisjes gaan naar school, en steeds meer vrouwen overleven de bevalling en zijn in staat om aan gezinsplanning te doen.

Terwijl enorme vooruitgang gerealiseerd is, kunnen wij echter niet beweren discriminatie op grond van geslacht volledig te hebben uitgebannen. Deze ongelijkheid wordt zichtbaar in de ongelijke kansen tussen de seksen, in de lage vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in de publieke en particuliere sectoren, en in het voortduren van geweld tegen vrouwen in alle mogelijke vormen.

Bezorgdheid

De VHP maakt zich ernstige zorgen over de vele gevallen van berovingen, geweldsmisdrijven, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en verkrachtingen waarvan vrouwen slachtoffer zijn geworden. Er wordt niet eens slachtofferhulp aangeboden, en dat is wel heel erg triest. De volledige en volwaardige participatie van vrouwen op het vlak van de politiek en de economie is fundamenteel voor de democratie en de rechtstaat waarnaar de mensen verlangen. Gelijke rechten en gelijke kansen liggen aan de basis van gezonde economieŽn en samenlevingen.

Geen enkele duurzame oplossing voor de belangrijke veranderingen die momenteel plaatsvinden, gaande van klimaatverandering tot de politieke en economische wispelturigheid, kan gevonden worden zonder de volledige empowerment en participatie van vrouwen overal ter wereld. We kunnen ons simpelweg niet permitteren om vrouwen links te laten liggen. Studies tonen een positieve correlatie aan tussen hoge niveaus van gendergelijkheid en het bruto nationaal product. Het aanbieden van economische kansen aan vrouwen zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan economische groei en armoedevermindering.

Ter gelegenheid van deze Internationale Vrouwendag sluit de VHP aan bij de vrouwen uit de hele wereld die strijden voor de mensenrechten, waardigheid en gelijkheid. De VHP en de VHP gendercommissie zijn trots op vrouwen overal in de wereld die strijden tegen onderdrukking en geweld en opkomen voor rechten van alle vrouwen. Laten we op deze Internationale Vrouwendag, ons engagement ten aanzien van vrouwenrechten opnieuw bevestigen en met volle moed en vastberadenheid vooruitgaan. Laten we de mensenrechten, de waardigheid en de inherente waarde van ieder mens, en de gelijke rechten van mannen en vrouwen verdedigen.

De VHP spreekt haar waardering uit voor elk individu, elke overheid en elke organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

07-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics