Nickerie.Net, woensdag 30 april 2014


1 Mei boodschap VHP

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) is voorstander van een permanente, constructieve en vooral breed gedragen dialoog tussen de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven om duurzame oplossingsmodellen aan te dragen voor de huidige en te verwachten sociaal- economische ontwikkelingen. Daarom moeten o.a. de landbouw, veeteelt , visserij en de mijnbouw sectoren in de dialoog worden betrokken. Het is primair de taak van de overheid om middels dialoog met de sociale partners welvaart en welzijn voor land en volk te brengen. Wij denken hierbij aan het creëren van duurzame werkgelegenheid voor in het bijzonder de jongeren waardoor zij in staat zijn een bestaan voor zichzelf in gezinsverband te verwezenlijken.

Het willen aanvaarden van nieuwe uitdagingen voor het verwezenlijken van lange termijn doelen (zie de inhoud van Vision 2030 van de VHP) noopt ons om met meer nauwgezetheid bestaande wet en regelgeving na te leven alsook internationale afspraken te eerbiedigen.

Voorts moeten de organen en instituten welke wij ter beschikking hebben, w.o. het Arbeids Advies College (A.A.B), de arbeidsinspectie en de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen spoedig aan een kritische analyse worden onderworpen om daar waar nodig deze aan te passen aan de huidige en de te verwachten sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen teneinde van duurzame en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor ieder burger van ons land te garanderen.

In het kader hiervan denken wij aan de bemensing van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.) om de overheid van de nodige adviezen te voorzien. De huidige sociaal- maatschappelijke problemen kunnen grotendeels voorkomen worden als deze geïnstitutionaliseerde, brede dialoog tot stand wordt gebracht.

De partij organiseert i.v.m. de dag van de arbeid op dinsdag 29 april een lezing- en discussie – avond met het thema : “Het creëren van duurzame werkgelegenheid voor de jongeren”.

De Vooruitstrevende Hervormings – Partij, de VHP, wenst aan het Surinaamse volk een bezinnings- en hoopvolle arbeidersdag toe

De voorzitter van de VHP

Chan Santokhi

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /VHP

29-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics