Nickerie.Net, zondag 14 september 2014


VHP: Hernieuwde focus jongerenbeleid nodig

De VHP vindt dat er een hernieuwde focus moet komen op het jongerenbeleid. Jongeren moeten net als verschillende andere doelgroepen betrokken worden bij de besluitvorming. De politieke partij pleit hierover in een verklaring in verband met de door de Verenigde Naties uitgeroepen jaar van de Internationale Dag van de Democratie. Deze dag is in 2007 ingesteld, zodat de wereld kan stilstaan bij de universele waarden van de democratie. Deze zijn gebaseerd op de vrije wilsuiting van mensen om hun eigen politieke, economische, sociale en culturele systemen te bepalen en ook hun volledige deelname aan alle aspecten van het leven.

Het thema voor dit jaar is ‘het betrekken van jongeren bij de democratie’ (Engaging Young People on Democracy). De VN heeft voor dit thema gekozen omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er wereldwijd, zowel in gevestigde – als opkomende democratieën, een dalend vertrouwen onder de jongeren is in de politiek, waardoor er weinig deelname van hen is aan de verkiezingen, de politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De bezorgdheid neemt toe als ook in aanmerking wordt genomen dat een vijfde van de wereldbevolking uit jongeren bestaat in de leeftijdsgroep 15-25 jaar. In veel ontwikkelingslanden ligt dit percentage zelfs hoger.

Suriname als ontwikkelingsland kent een zeer jonge bevolking die meer dan 60% van onze samenleving uitmaakt. Die jongeren kunnen een belangrijke rol spelen in onze jonge democratie, omdat zij vanaf hun 18e jaar kiesrecht hebben. Tijdens een VHP jongerenbijeenkomst op 1 augustus j.l. heeft VHP voorzitter Chan Santokhi, de jongeren reeds voorgehouden dat de weg voor een nieuwe toekomst voor hen openstaat, een toekomst die zij zelf kunnen invullen. Voorts hield hij ze voor dat de keus aan hen is, op voorwaarde dat zij juiste scholing en opleiding kiezen en die ook vlot afmaken, omdat een basisniveau in het onderwijs noodzakelijk is voor een serieuze politieke ontwikkeling van jongeren.

Stem laten horen

De VHP is van mening dat er een hernieuwde focus dient te komen op het jongerenbeleid. De eerste reden is representatie. Omdat een belangrijk kenmerk van een goedwerkende democratie is dat de belangen van de verschillende maatschappelijke groepen in het land worden meegenomen in de besluitvorming, dus ook de belangen van jongeren. Dit kan worden bereikt als voldoende jongeren deelnemen aan de komende verkiezingen en ook hun stem laten horen. Daar uitgewezen is dat jongeren meer oog hebben voor de lange termijn, is dat ook de reden waarom politieke jongerenparticipatie van belang is. Veel politieke partijen en politici zijn vaker gericht op de korte termijn die samenhangt met de verkiezingen cyclus, en het zijn dan ook de korte termijn resultaten waar politici op afgerekend worden. Belangen van de jeugd en daarmee dus de lange termijn is extra belangrijk.

Naast de focus op lange termijn, is het ook van belang om politieke vaardigheden op jonge leeftijd aan te leren. Bevordering van deze vaardigheden op jonge leeftijd kan politieke partijen - en daarmee de democratie - enorm versterken. Naast de ontwikkeling van vaardigheden is ook de ontwikkeling van democratische waarden van belang en essentieel voor de toekomst. Politici dienen het goede voorbeeld hierbij te geven. Dit kan jongeren meer vertrouwen in politici en het politieke systeem geven.

In debat gaan

De VHP benadrukt dat democratie, mensenrechten, veiligheid, behoorlijk bestuur en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en dat deze bevorderd en geconsolideerd dienen te worden om zodoende de democratie te versterken. De VHP is van mening dat er een bepaalde basis aanwezig moet zijn op het gebied van stabiliteit, democratie en onderwijs om op een effectieve manier te werken aan democratische ontwikkeling bij jongeren. Met die basis is moeten de politieke organisaties de jongeren verder te faciliteren en te inspireren in hun eigen ontwikkelingsproces.

De VHP geeft de jongeren van Suriname mee dat de democratische beginselen en waarden een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van armoedebestrijding, economische ontwikkelingen en gendergelijkheid op lange termijn. De VHP roept alle Surinaamse jongeren op om op weg naar de verkiezingen toe maar ook daarna de tijd te benutten om met elkaar in debat te gaan over de vraagstukken die hen bezighouden. "15 september is jullie dag, laat het VN initiatief een leidraad zijn om je in te zetten voor de maatschappij, en in het bijzonder de politiek", stelt de VHP in een verklaring.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 14-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics