Nickerie.Net, maandag 22 september 2014


VHP gedenkt 98ste geboortedag Jagernath Lachmon

Vandaag 21 september, zou de legendarische VHP-leider en oprichter wijlen mr. JagernathLachmon (1916-2001) 98 jaar worden als hij in leven was. De idealen van de oprichter  van de VHP staan nog steeds overeind bij zijn 98ste geboortedag. Geboren als een zoon van een arme landbouwer heeft hij het geschopt tot een van de meest invloedrijke politici van het land.

Mr. Jagernath Lachmon was een groot politicus, een man die vrede en respect in de samenleving heeft gepropageerd, hij is door een ieder gerespecteerd en geaccepteerd, ook mensen die het niet eens waren met hem. De basis van de VHP rust op de ideeën, idealen en principes van wijlen voorzitter mr. Lachmon. Lachmon is voor meer dan een halve eeuw bepalend geweest voor de politieke ontwikkeling van Suriname

De legendarische politicus was de onbetwiste leider van de VHP en de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Hij was de hoeder van de democratie en bewaker van het machtsevenwicht tussen verschillende  bevolkingsgroepen. Hij heeft ook een enorme invloed gehad op de staatsrechtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname.

De meest belangrijke elementen van aanpak om stabiliteit te realiseren en conflict te voorkomen waren dialoog en strijd leveren voor de achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Voorts heeft hij eraan gewerkt dat de verschillen tussen onder andere etniciteit, geloof en taal onder de mensen geen belemmering voor samenwerking en ontwikkeling  van het land is geweest.

Een van de zaken waarvoor mr. Lachmon zeker heeft gestreden is gelijke rechten voor iedereen en eerbiediging van elkaars cultuur. Mede door tolerantie, democratie en verbroederingspolitiek van de heer Lachmon is er altijd  een goede samenwerking geweest met gelijk gerichte politieke partijen.

De huidige  voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) de heer ChanSantokhi, heeft inmiddels bewezen een goede manager, een sterke bestuurder te zijn, nationaal, regionaal en internationaal gerespecteerd. Als een nationale politieke leider heeft hij inspanningen gepleegd tot modernisering, verbreding en versterking van de VHP met als basis de politieke filosofie van mr. Jagernath Lachmon.

VHP voorzitter Chan Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat het de eerste keer is dat de geboortedag van gewezen voorzitter mr. Lachmon in het VHP partijcentrum is herdacht. Voorts zei VHP voorzitter dat een opgedragen vraag van de heer Lachmon aan ons als natie Suriname, namelijk dat hij pas goed zal rusten als hij de overtuiging heeft dat zijn verbroederingsideologie bijgedragen heeft tot natievorming.

De VHP voorzitter hield de aanwezigen voor dat hij de overtuiging heeft dat gewezen voorzitter Lachmon met gerust hart kan rusten. Af en toe wordt hij gestoord in zijn rust, als hij merkt wat met de natie Suriname gedaan wordt.  Als we vandaag hier 98 jaar Lachmon herdenken dan kijken we niet allen terug maar kijken ook vooruit.

Als we constateren voor wat betreft de natie-binding en de natie-versterking de laatste jaren inderdaad vragen over te stellen zijn, hoe gaan we als leiders om met onze natie. Wat is de rol van bepaalde instrumenten, media-instrumenten die getypeerd kunnen worden als haatradio, als haatprogramma’s naar bepaalde groepen, naar bepaalde individuen die deel uit maken van onze natie Suriname. Dan moet u inderdaad onze bezorgdheid uiten en dan kan ik best begrijpen dat die rust van onze gewezen leider daardoor verstoord kan worden. Een plicht aan ons als nieuwe leiders, toekomstige leiders om te zorgen dat die rust terugkomt in onze natie.

 De verbroedering moet verder voortgezet worden en dat we de eenheid moeten versterken en door moeten gaan onze natie verder te ontwikkelen en te versterken voor deze generatie en de toekomstige generatie. Wijlen mr. Jagernath Lachmon heeft altijd vrede en verbroedering gepropageerd. Alle sprekers waren vol lof over wijlen VHP-leider JagernathLachmon.

VHP mediacommissie

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /VHP

22-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics