Nickerie.Net, maandag 03 april 2017


FinanciŽn geeft via publicatie inzicht in cijfers over 2016

De samenleving zal via publicatie van cijfers en een toelichting, regelmatig geÔnformeerd worden door het ministerie van FinanciŽn over de overheidsfinanciŽn. Er zijn twaalf tabellen over 2016 gepubliceerd die cijfermatig de ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven van de Staat weergeven en de bronnen van financiering. De tabellen zijn in het Engels en Nederlands.

De hoofdtabel geeft weer welke inkomsten de Staat in 2016 heeft ontvangen, uitgesplitst naar inkomstensoort en tevens naar de mijnbouwsector versus de niet-mijnbouw sector. Daartegenover staan de uitgaven, uitgewerkt naar personele kosten, subsidies en bijdragen, aanschaf van goederen en diensten, rentebetalingen en kapitaalsuitgaven. De financiering bestaat uit externe financiering waarbij van de trekkingen op leningen of obligaties de aflossingen worden afgetrokken; met andere woorden, netto buitenlandse financiering. Tevens zijn er binnenlandse bronnen van financiering, zoals de banken en andere financiŽle instellingen. Zo levert hun belegging in schatkistpapier de overheid financieringsmiddelen, deelt het ministerie mee.

De hoofdtabel is opgesteld op kasbasis en op committeringsbasis. De tabel OverheidsfinanciŽn op kasbasis geeft weer de kasontvangsten en kasuitgaven van de Overheid tijdens de verslagperiode. Het geeft ook weer hoeveel 'kas'-middelen de overheid nodig had: het totale tekort op kasbasis.

De tabel OverheidsfinanciŽn op committeringsbasis doet verslag van zoveel als mogelijk de ontvangsten en uitgaven verdiend/gecommitteerd voor het lopende dienstjaar, en niet zo zeer de kasontvangsten en kasuitgaven. Immers, het oplopen van achterstanden betekent minder kasuitgaven terwijl het betalen van achterstanden uit voorgaande perioden resulteert in hogere kasuitgaven. Deze wijze van registratie en presentatie levert het committeringstekort op. De financiering hiervan geschiedt eveneens met de ontvangen binnenlandse en buitenlandse financieringsmiddelen vermeerderd met het oplopen van achterstanden en verminderd met de betaling van oude achterstanden, legt FinanciŽn uit.

Beide tabellen zijn geclassificeerd volgens de internationale methodologie van de Government Finance Statistics Manual van het Internationaal Monetair Fonds. Het ministerie van FinanciŽn hoopt dat een beter begrip over economische en overheids financiŽle ontwikkelingen ook bijdraagt tot goede keuzes van de burgers in hun bestedingen, besparingen en het willen lenen van geld.

Deze statistieken over de overheidsfinanciŽn zullen in het vervolg maandelijks worden gepubliceerd. De actualiteitswaarde zal worden gemonitord, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de rapportage maand, zal de volgende periode worden gepubliceerd. Het ministerie van FinanciŽn heeft reeds in oktober 2016 op zijn website de tabellen over 2012 tot en met 2015 gepubliceerd. Deze werkwijze ligt ingebed in de doelstelling van het ministerie om de samenleving en de direct betrokken actoren zoveel als mogelijk van actuele cijfers te voorzien in relatie tot de staatsfinanciŽn.

Om de werkwijze inzichtelijker te maken is FinanciŽn ertoe overgegaan om zoveel als mogelijk relevante informatie te verschaffen waaronder verslagdocumenten en financiŽle notaís. De beperkte groep die voorheen kon beschikken over de financiŽle notaís is nu uitgebreid naar alle belanghebbenden. Sinds oktober 2016 staan de FinanciŽle Notaís over 2014 tot en met 2017 ook op de website van het ministerie en zijn hierdoor toegankelijk voor een grotere groep, onder wie studenten.

De ontwikkelingen binnen de economie zijn zeer dynamisch. FinanciŽn is ertoe overgegaan om meer cijfers(data) te publiceren en deze te onderbouwen met toelichtingen en korte effectieve analyses. De huidige publicaties zullen uitgebreid worden met meerdere tabellen over de diverse themaís financieel en fiscaal beleid, deelt het ministerie mee.

FinanciŽn geeft via publicatie inzicht in cijfers over 2016


Overige publicaties

Let op:

Sinds 2010 staan de echtheid van de cijfers van de CBvS en het Ministerie van FinanciŽn, gepubliceerd tijdens regering Bouterse, onder discussie. Het feit dat de voormalige president van de CBvS (Gillmore Hoefdraad) totaal andere cijfers heeft aangetroffen bij het Ministerie van FinanciŽn, toen hij Minister van Finacien werd, zegt genoeg over de echtheid van de cijfers. Vanaf 2010 zijn zowel CBvS als het Ministerie van FinanciŽn manipulatief geweest met cijfers en publicaties om het beleid van regering Bouterse te verbloemen. Sinds 2010 zijn er 3 ministers van FinanciŽn ter zijde geschoven. Te weten mevrouw Wonnie Boedjoe en mevrouw Adelien Wijnerman weigerden om de cijfers te manipuleren. De rol van de later ontslagen Minister van Financien, de heer Rusland, bleek zeer discutabel te zijn omdat hij misstanden binnen het Ministerie zou hebben verzwegen om het verkwistend beleid van regering Bouterse cijfermatig te verzwijgen. Verwacht wordt dat pas na de val van regering Bouterse de ex-ministers met de waarheid naar buiten zullen komen.

Als u informatie gebruikt van onderstaande rapporten, probeer ook objectieve bronnen te raadplegen.

 

Overheidsfinancien Suiname 2016
Overheidsfinancien Suiname 2015
Overheidsfinancien Suiname 2014
Overheidsfinancien Suiname 2013
Overheidsfinancien Suiname 2012

Suriname Direct taxes, 2016 (SRD million)
Suriname Indirect taxes, 2016 (SRD million)
Suriname Non-tax revenues, 2016 (SRD million)

Suriname Financiele Nota 2017
Suriname Financiele Nota 2016
Suriname Financiele Nota 2015
Suriname Financiele Nota 2014

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / FOS Network 14-03-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics