Mathoera: Versterk de instituten, niet de criminelen

"Werken aan een veilig Suriname, betekent onder meer werken aan een sterker vertrouwen in de rechtsstaat en zijn instituties. Zonder sterke rechtshandhavinginstituten zal geen enkele regering in staat zijn de (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken. Echter, in plaats van deze instituten te versterken door hun onafhankelijkheid en hun professionaliteit te garanderen, zien we juist een trend, waarbij goed functionerende instituten verzwakt zijn en zelfs geÔntimideerd worden. De consolidatie van macht door loyalisten te benoemen in topfuncties heeft voorrang boven het publieke belang. Het resultaat kan niet anders zijn dan chaos en anarchie, welke ook tot uiting komt in ongecontroleerde hoeveelheden drugs, welke ons land binnen komen en verlaten." Dit zegt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) aan Starnieuws.

fotoAssembleelid Krishna Mathoera (VHP)

De grootste vangst van bijkans 1751 kg cocaÔne in de haven laat zien, dat criminelen vrij spel hebben en zich vooral niet laten tegenhouden door de huidige justitiŽle autoriteiten, stelt Mathoera. Dat een lading onderschept wordt en dat ze daardoor financiŽle schade lijden, weegt niet op tegen de gigantische winsten, die kennelijk wel met andere succesvolle ladingen gemaakt worden. "En dit zegt heel veel over de omvang en de ernst van het drugsprobleem in ons land. In de afgelopen maanden zijn in Suriname of gerelateerd aan Suriname, bijkans 6000 kg cocaÔne in beslag genomen. Deze drugs moet ongeveer 36 miljoen US$ hebben gekost. Dezelfde hoeveelheid drugs zou op de markt, indien niet onderschept, ongeveer 200 miljoen US$ hebben opgebracht. Dit zijn gigantische bedragen, die niet door kleine jongens bij elkaar gebracht kunnen worden, maar waar zware en grensoverschrijdende criminele organisaties achter staan, die een groot gevaar vormen voor de veiligheid, democratie en rechtsstaat in Suriname", beklemtoont het Assembleelid.

De regering kan deze grote hoeveelheid drugs, die Suriname binnenkomt niet veronachtzamen en verzwijgen, betoogt Mathoera. Hier moet volgens haar hard tegen opgetreden worden. "Deze uit de hand lopende misdaad ondermijnt de instituten ernstig en tast de integriteit van onze samenleving aan. Grootschalige witwaspraktijken en de verwevenheid tussen de bovenwereld en de onderwereld zijn neveneffecten, die de crisis alleen maar zullen verergeren. Hoewel dit soort criminaliteit niet altijd zichtbaar is, zal ze ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de burger, die slachtoffer kan worden van geweld, liquidaties, bedreiging en intimidatie. Personen worden zo kapitaalkrachtig en machtig, dat ze alles en iedereen corrumperen om hun macht te doen gelden. Hiertegen moet ernstig geprotesteerd worden door brede lagen van de samenleving, omdat dit nooit geaccepteerd mag worden in een geordende samenleving."

De aanpak van deze vorm van criminaliteit vraagt volgens Mathoera om politieke wil op het hoogste niveau en een goed georganiseerde overheid, met sterke, integere instituten. In de afgelopen jaren heeft de regering ernstig gefaald om deze instituten te versterken. Er is niet gewerkt aan capaciteit en ook niet aan vertrouwen, meent de volksvertegenwoordiger. "Integendeel, zijn de rechtshandhavende instituten de afgelopen jaren geÔntimideerd, gedenigreerd, bedreigd en bespot. Hiermee krijgen de criminelen een signaal dat de overheid de rechtshandhaving niet serieus neemt. Het wordt tijd dat een duidelijk signaal wordt gegeven aan de misdadiger, dat Suriname geen onbeschermd oord is, maar een gebied is, waar orde en regelgeving heerst. Hopelijk zal het algemene belang prevaleren boven het individuele en enge groepsbelang en zal de versterking van instituten een hogere prioriteit krijgen binnen het beleid. In plaats van criminelen machtiger te maken, zullen hopelijk instituten machtig gemaakt worden," voert Mathoera aan.