Nickerie.Net, zondag 08 oktober 2017


Aangeboden door Leendert Doerga:

De rechterlijke macht

06.okt 2017

Zijn onafhankelijke, apolitieke rechters en een onafhankelijke rechterlijke macht de beste garantie tegen willekeur en tirannie van de overheid ? Is de rechterlijke macht de bewaker van de constitutionele rechten en waarden? De traditionele rol van de rechter in een democratische rechtsstaat – scheiding der machten – is een neutrale. Montesquieu geeft in zijn beschrijving van de trias politica ook dit karakteristiek: ”pouvoir neutre”. De rechterlijke macht is geen politieke macht. De regering en het parlement zijn politieke machten. In een rechtsstaat waar er sprake is van “rule of law ” is het recht de factor die de macht behoort te beheren en te beheersen. Beheersen van de macht, de Staatsmacht moet welhaast leiden tot beperking van de vrijheid en het voorkomen van de tirannie, kwellingen der dictatuur.

Wij kunnen de rechtsstaat niet missen, omdat wij in een geordende samenleving moeten leven die aan de willekeur van de mens, ook de hoogst geplaatsten (Staatsmacht, Staatsgezag) grenzen stelt.

Het tegenovergestelde van de rechtsstaat is de “totalitaire staat” (Nazi-Duitsland, Rusland van Lenin en Stalin, het militarisme) waar de macht boven het recht staat. Alwaar de Staat als een roversbende kan worden gekwalificeerd en waar voor deze rovers van de staatskas, staatsdomeingronden en staatsmiddelen straffeloosheid heerst.

Machthebbers met onbeperkte macht worden altijd verleid tot hoogmoed, ijdelheid, nepotisme, patronage, geldverkwisting, onbeheersbare grootschalige corruptie, roverij van staatsmiddelen en slecht bestuur.

Recht, rechtspraak en rechterlijke macht beoogt naast gerechtigheid vrede tussen de mensen, het nalaten van geweld, het zich onderwerpen aan het oordeel van de rechter, het eerbiedigen van de ander.

Ter handhaving van die vrede, de rechtsvrede, spreekt de rechter zijn oordeel. In de samenleving is het oordeel van de rechter het laatste oordeel.

De organisatie van de rechterlijke macht is van groot belang voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Een democratische rechtsstaat zonder een onafhankelijke, goed en krachtig functionerende rechterlijke macht is de aanduiding niet waard.

Vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname tot en met heden zien wij dat onze machthebbers en ”gezagdragers” zich nooit hebben ingezet voor een optimaal functioneren van de rechterlijke macht: geen eigen budget, financieel volledig afhankelijk van de Minister van Justitie, slechte huisvesting – tekort aan goede zittingszalen – tekort aan werkruimten, groot tekort aan rechters en ondersteunend deskundig personeel enzovoorts.

De huidige 19 rechters werken zich kapot en zijn overbelast. De werkdruk is zeer hoog. Dit gaat ten koste van hun gezin en hun gezondheid. Hun veiligheid is ook niet optimaal gegarandeerd.

Een DNA-lid (tevens ambtenaar) geniet tweemaal het maandelijks inkomen van een rechter, exclusief de peperdure zinloze wereldreizen op staatskosten van DNA-leden. Ook de staatspensioenregeling van een DNA-lid en minister is superieur. Zij die het goddelijk kruis hebben, zegenen altijd eerst zichzelf.

Het handhaven van het systeem van waarneming (wnd. Hofpresident, wnd. Procureur-generaal) is een politiek drukmiddel om de magistraten in afhankelijke posities te houden en beďnvloedbaar te maken.
Opeenvolgende regeringen, vanaf 1975, maken zich hieraan schuldig.

De rechterlijke macht is onderdeel en slachtoffer van slecht bestuur en gebrek aan goede, rechtvaardige regelgeving omdat politieke leiders, de politieke elite zelf het landsbestuur uitmaken en alle macht naar zich toe trekken om “boss” te zijn, controle en correctie te verhinderen.

Goed bestuur vereist openbaarheid van bestuur, informatieverstrekking zijdens de overheid en handhaving van wet en recht door sterke staatsinstellingen. Het ontbreken van “checks & balances” oftewel controlemechanismen, werkbare, rechtvaardige, goede regelgeving en sterke staatsinstellingen voor goed bestuur ondersteunen dit politiek systeem van belangenverstrengeling en het streven naar machtsbehoud en machtsuitbreiding.

Ook de grootschalige onbeheersbare staatscorruptie en roof van staatsdomeingronden zijn een deel van dit systeem. Een politiek systeem waarin partijleiders en hun entourage tevens regeringsleiders, staatshoofden en ministers zijn en alles en iedereen aan zich willen onderwerpen: de rechtsorde, de economische orde en de sociale orde. En helaas zie wij dat onze volksvertegenwoordigers, ter veilig stelling van hun privébelangen, dit alles optimaal blindelings ondersteunen.

Het handhavingsprobleem van wet en recht en de straffeloosheid van corruptelingen en graaiers in het bestuursapparaat, zijn allemaal bewijzen dat onze politieke leiders en hun partijelite, partijbestuursorganen de grondoorzaken zijn van al onze problemen en alle ellende waarin dit land vanaf 1975 terecht is gekomen.

Onze Grondwet en kiesstelsel ondersteunen de onbeperkte macht en straffeloosheid van zeer slechte bestuurders en rovende bestuurders. Het primaat van de politiek en macht!

Mr. H. Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten: ”De politiek moet het lef hebben te investeren in de rechterlijke macht en in zaken die belangrijk zijn voor het functioneren van de rechtsstaat”.

Monorath had ook kritiek op de vele belangrijke functies die worden waargenomen. Hij noemde als functies de directeur van justitie, de minister van Justitie en Politie, president van het Hof van Justitie, de procureur-generaal (DWT, editie 3 oktober 2017) .

Mr. Iwan Rasoelbaks, wnd. Hofpresident: ”De 19 rechters doen over en weer dienst in alle sectoren van het rechtsbedrijf. Willen we de rechters vast in de sectoren hebben voor meer efficiëntie en snelheid, dus kortere doorlooptijden, dan zouden we op dit moment 33 rechters moeten hebben. Meer rek zit er op dit moment niet in” (Starnieuws editie 3 oktober 2017) .

Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie” [James F. Clarke]

 Leendert Doerga

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 08-10-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics