Nickerie, 1 januari 2007


Disclaimers en copyrights Issues

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. WWW.NICKERIE.NET tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om
WWW.NICKERIE.NET te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Voor publicaties, geproduceerd onder beheer van Stichting Nickerie Wereldwijd, geldt dat niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Nickerie Wereldwijd

Voor publicaties die afkomstig zijn bronnen buiten het beheer van Stichting Nickerie Wereldwijd, berusten de auteursrechten (copyrights) steeds bij de vermelde bronnen/media. De berichten op deze site dienen vooral als een digitale knipselkrant. Nickerie.Net plaatst de berichten met vermelding van de auteur en bron van het bericht. De auteursrechten (copyrights) op de betreffende berichten berusten steeds bij de vermelde media. Het lukt ons niet altijd de identiteit van de copyrighthouder te achterhalen. Mocht er überhaupt een artikel of afbeelding op deze site verschijnen, waar de copyrighthouder bezwaar tegen heeft, dan wordt de copyrighthouder verzocht om binnen 14 dagen na het verschijningsdatum hiertegen bezwaar te maken, zodat het betreffende artikel of afbeelding kan worden verwijderd. Daar Nickerie.Net deel uitmaakt van een non-profit organisatie, zal in geen geval worden overgegaan tot het betalen van geldelijke claims.

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics