Nickerie.Net, zondag 29 juli 2018


Prof. Caram : “Wij zijn armer geworden”

“De Surinaamse munt (SRD) is in de afgelopen decennia ten opzichte van de US dollar enorm in waarde afgenomen. Bij de introductie in 2004, was de SRD. 57 US dollarcent waard. Dat is anno 2018 nog maar 13 US dollarcent. “We zijn allemaal armer geworden “, aldus de econoom Anthony Caram. Problemen in de economie als gevolg van dalende prijzen van Surinames exportproducten op de internationale markt, zijn tussen 2013-2017 verergerd, door monetaire financiering door de overheid…”; aldus Caram.

Schulden

..” De schuldquote is al ver boven het oorspronkelijk wettelijke maximum van 60% van het BBP en nog meer boven het veronderstelde economisch optimum van 45 % van het BBP. Bij ongewijzigd beleid en onder ongewijzigde omstandigheden zal deze trend zich naar verwachting voortzetten. Ik ben er van overtuigd dat verdere schuldfinanciering beperkt dient te worden, omdat deze financiering de prikkels tot bezuiniging en hervorming vermindert en leidt tot verschuiving van risico’s en problemen naar de toekomst.

Het accent dient verlegd te worden van financiering van het tekort naar aanpassing van ontvangsten en uitgaven, alsook van korte termijnpolitiek naar versnelling van de duurzame en stabiele economische groei. Wij moeten een langere tijdshorizon hebben en bij onze besluitvorming meer rekening houden met de economische rationaliteit en realiteit en minder met het politieke sentiment van de dag, zegt Caram.

PRODUCTIE

..” Suriname zit volgens Caram met lege handen , omdat de productie nauwelijks is toegenomen, terwijl we ook met een schuldenproblematiek zitten. De schuldpositie van Suriname bedraagt nu 70 % van het bruto binnenlands product (BBP).
Caram zegt dat het lenen van geld een proces is waaraan toenemende risico’s verbonden zijn. Het voortzetten van het huidige leningsbeleid zal gevolgen hebben. Landen die dit in het verleden hebben gedaan zitten vandaag de dag in grote problemen. ”Dit kan ons land ook overkomen als we doorgaan met lenen…”
Wij zullen met zijn allen ons moeten inzetten om de stijgende trend van schulden om te zetten. Dat we met zijn allen tot een beleid moeten komen dat duurzaam en houdbaar is. Om dit doel te bereiken is de ondersteuning van een ieder nodig..”; aldus Caram in Suriname Herald.

NATIONALE ZAAK

..”Ons welvaartsniveau wordt uiteindelijk bepaald door onze productieve inspanningen en niet door excessieve beroepen op monetaire financieringsmiddelen. Een evenwichtige begroting gekoppeld aan een voorzichtig monetair beleid is vereist, “omdat wij nu eenmaal niet gedurende een langere periode meer kunnen besteden dan de door ons verdiende inkomsten”.
Wij weten zo langzamerhand dus wel wat ons te doen valt, maar moeten nog de moed verzamelen om daadwerkelijk samen eensgezind aan de slag te gaan. Publieke en private instituties moeten hierbij een belangrijke adviserende rol blijven spelen.

Herstel van evenwichtige staatsfinancien is een nationale zaak, waaraan vooral ook onze bevolking draagvlak moet verlenen om de vereiste maatregelen te kunnen doorvoeren, is het advies van Caram.

DOCTOR JULES SEDNEY

..” de staatsgreep van februari 1980 zou de waterscheiding worden tussen het oude en het nieuwe, tussen verleden en toekomst. Er zou en nieuwe samenleving komen met een smetvrije regering, een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid het leidende beginsel zou zijn. Zeven jaar later (1987) werden een berooide schatkist, een tot op de draad versleten economie en een verdeeld huis overgedragen. Machten van de onderwereld luisteren naar God noch gebod. Een samenleving die beheerst wordt door gecorrumpeerde machten is vleugellam en kan niet opstijgen.
Zo een samenleving glijdt naar chaos en anarchie en wordt een speeltoneel voor macht zoekende avonturiers en harteloze geldwolven. Dan gelden niet meer de wetten en normen van de mensenmaatschappij , maar de overlevingsstrategieën van het dierenrijk….” ;aldus Sedney blz. 174

LEENDERT DOERGA

Ons land is verworden tot een schaamteloze bedelstaat.

Dat is goed herkenbaar in ons buitenlands beleid en een geldverkwistende , onbeperkt reizende en bedelende minister van Buitenlandse zaken. Ook herkenbaar in de generatie van politici en politieke leiders vanaf 1975 tot en met heden. Hun ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingsvisie is beperkt tot het uitdelen van voedselpakketten , partijgenoten helpen aan een overheidsjob en aan staatsdomeingronden, het organiseren van boengkopoe winkrie en bigi sma dey. Deze generatie politici en politieke leiders hebben de lessen van 1980-2000 nooit geleerd en hebben zich nooit ingezet voor het duurzaam oplossen van nationale vraagstukken , het formuleren en uitvoeren van een lange ontwikkelingsbeleid en het rechtvaardig ordenen van de samenleving met sterke , integere , deskundige onafhankelijke staatsinstellingen, instituten.

Opeenvolgende regeringen en politieke leiders en bijbehorende deskundigen en “handelaren-kooplieden-importeurs” hebben geen blijvende oplossing gebracht voor structurele problemen in onze economie. We zijn een consumptie maatschappij gebleven met weinig productie en slechts exporteur van minerale grondstoffen en hout. De ontwikkeling van industrie is nooit aan bod gekomen, ook vanwege de politieke invloeden van een klein kliekje kooplieden-importeurs , distributeurs en agentschappen houders.

Beleidsombuiging zal alleen maar kunnen worden gerealiseerd als de huidige politieke cultuur verdwijnt. Een politieke cultuur die uitsluitend is gericht op partij politieke belangen (patronage-cliëntisme) , een “njang patoe “voor een kleine groep zeer corrupte partij loyalisten , zeer corrupte , manipulerende kooplieden (importeurs-distributeurs) met tentakels in binnen- en buitenland. Zij mogen onbeperkt en straffeloos onze staatsmiddelen en staatseigendommen graaien en roven.

Een politieke cultuur ,niet gericht op behartiging van het nationaal belang en duurzaam oplossen van onze economische problemen, maar voornamelijk gericht op de komende algemene verkiezingen: machtsverwerving en machtsbehoud om dichtbij de staatsvleespotten aan te zitten. Mi Casa Su Casa politiek. No Spang – Neks No Fout politiek. Het primaat van de politiek .

LEENDERT DOERGA

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 29-07-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics