Nickerie.Net, vrijdag 17 augustus 2018


Maisha Neus legt Schuld, leugens en stupiditeit va NDP-er Amzad Abdoel bloot

 17 Aug 2017

Dat DNA-lid Amzad Abdoel in zijn uitleg over de Wet op de Staatsschuld tegelijkertijd een bewering doet dat de wet niet zou zijn overtreden, is een bewijs van zijn stupiditeit. Aldus een waarschuwing vooraf.

Het is dezelfde stupiditeit wat veroorzaakte dat hij met zijn overige DNA-leden een wetswijziging per 26 april 2016 van genoemde wet doorvoerde die klaarblijkelijk niet eens hun bedoeling wetstechnisch heeft kunnen realiseren. Immers, ze hebben die wetswijziging willen doorvoeren om lagere staatsschulden posities te willen verantwoorden dan feitelijk waar zou zijn en al helemaal niet zinvol om als maatstaf te hanteren bij de oordeelsvorming over houdbaarheid van de staatsschulden in relatie tot de toestand van de overheidsfinanciŽn. De relevante wet moet, als het bedoeld is verantwoording af te leggen over de werkelijke positie van de staatsschuld, dan ook geen valse realiteit in rapporten doen vastleggen. Dat is niet alleen krom, het is irrationeel en leidt tot volksverlakkerij.

Wanneer Abdoel middels insinuaties aangeeft dat personen in het maatschappelijk debat een fout begrip hebben van de Wet op de Staatsschuld, dan moeten we hierbij vaststellen dat hij degene is die, als wetgever en volksvertegenwoordiger, blijk geeft geen gezond rechtsgevoel te hebben en dat een verklaringsgrond vind in zijn gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten.

Zonder de beschuldiging van de strafbare feiten van Drs. H.E.G. Hoefdraad en Drs. A.D. Wijnerman te kennen, heeft hij gemeend personen in het maatschappelijk debat te blameren van onkunde. Hij faalt in te zien dat hij de beweringen ten grondslag liggende aan de beschuldiging dat Hoefdraad en Wijnerman wettelijk beschouwd strafbare feiten hebben gepleegd, moet weerleggen. Speel op de bal en niet op de man meneer ďER KOMT GEEN DEVALUATIEĒ.

Een beschrijving van de Wet op de Staatsschuld geldend per 3 februari 2017 is geen weerlegging van de beweringen waarop de beschuldiging stoelt. Abdoel faalt in te zien dat hij in het falsificeren van de beweringen gedaan in het publieke domein, de gedane beweringen moet verifiŽren op juistheid en indien daar geen sprake van is, de daarbij verbonden gevolgtrekkingen niet houdbaar kunnen zijn.

Helaas, nogmaals, Abdoel beschrijft een wettelijke regeling en stelt vervolgens dat de beschrijving een bewijs oplevert voor het niet strafbaar hebben overschreden van de verbodsbepalingen van diverse rechtsregels. Abdoel had moeten aangeven wat de feitelijke schuldratioís zijn per 31 december 2016 en dat dit volledig in overeenstemming zou zijn met de toepasselijke wetgeving (de Wet op de Staatsschuld van 3 februari 2017 is niet van toepassing op de te plegen verantwoording per 31 december 2016, immers een wet heeft pas rechtswerking na afkondiging en wetten hebben geen terugwerkende kracht!) en gelijk zijn met de reŽle feiten van de staatsfinanciŽn en dat zodanig doen dat daarmee geen strijdigheid ontstaat met feiten die uit andere openbare officiŽle overheidsdocumenten van de Rekenkamer, het Bureau voor de Staatsschuld en DNA een andere schuldpositie indiceren.

Simpel gesteld, Abdoel moet het besef hebben dat een beschrijving van een wettelijke regeling geen verklaring vormt voor de onjuistheid van de beweringen - waarbij te gelden heeft dat hij op het moment van zijn uitspraken geen kennis van had, doch slechts een deel van de beweringen, in het bijzonder de gevolgtrekkingen. De argumenten die vooraf gaan aan de gevolgtrekkingen waren hem onbekend. En was hij dus voorbarig.

Nu publiekelijk de aangifte van strafbare feiten, het klachtschrift en het verzoek tot strafrechtelijke vervolging voor een ieder beschikbaar is, wordt Abdoel de gelegenheid geboden zijn weerleggingen te doen en daarbij erop gewezen dat hij te rade moet gaan naar ter zake deskundigen teneinde zijn stupiditeit op te heffen en zich te onthouden van uitingen die de vele leugens afkomstig van DNA-leden en verantwoordende ministers en bijzondere overheidsdienaren, mede, in stand houden.

Maar goed, van een welbekende en bewezen leugenaar mogen we niet veel verwachten.

Maisha Neus (voorzitter van STREI!)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 17-08-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics