Nickerie.Net, donderdag 13 juni 2019

Tweede propaganda-oorlog over de Decembermoorden

 12 Jun 2019

Op 30 november 2018 heeft de Krijgsraad het onderzoek ter terechtzitting in het Decembermoorden strafproces afgesloten en meegedeeld dat op een nader te bepalen datum het vonnis zal worden gewezen in deze strafzaak van de eeuw. Deze mededeling was zeker een tegenslag voor de hoofdverdachte D.D. Bouterse, die hemel en aarde bewogen heeft om deze strafzaak tegen hem te stoppen. Naar het zich laat aanzien, zullen al zijn politieke en staatsrechtelijke pogingen - zowel de wettelijke als de buitenwettelijke, als wel de legale en de illegale - niet het door hem gewenste resultaat hebben. Het vonnis is niet meer te stuiten, omdat noch de wet noch het recht de hoofdverdachte daartoe een rechtsmiddel verschaft.

Aankondiging vonnis

Begin april 2019 heeft de waarnemend President van het Hof van Justitie bevestigd dat de drie burgerrechters van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces, voor drie maanden worden vrijgesteld van hun reguliere taken, om zich toe te leggen op het schrijven van het 8 december vonnis. Dat rechtvaardigt de verwachting dat nog in het jaar 2019 het vonnis zal worden uitgesproken. Volgens verschillende strafrechtgeleerden is de kans reëel dat de hoofdverdachte veroordeeld wordt voor het plegen c.q. medeplegen van moord op de 15 weerloze slachtoffers op 8 december 1982, omdat er in het strafdossier overstelpend bewijs is voor zijn directe betrokkenheid bij voorbereidingen voor deze moorden en aanwezigheid in het Fort Zeelandia.

Reactie hoofdverdachte

De hoofdverdachte heeft in de rechtszaal geen gebruik gemaakt van zijn recht op het laatste woord, maar sinds de afsluiting van de behandeling ter terechtzitting heeft hij buiten de rechtszaal niet stil gezeten. Op zijn persconferentie op 9 januari 2019 nam hij - gebruikmakend van zijn officiële hoedanigheid van president - een voorschot op wat komen gaat, stellende dat er een “hetze” tegen hem wordt gevoerd en men “hem wil straffen” en dat “die club alles zal opentrekken”. Wie Bouterse kent, weet dat in zijn officiële reactie meestal de richting en het hoofddoel van zijn tegenactie besloten ligt. Men moet gewoon datgene waarvan hij zijn tegenstander beschuldigt op hem zelf betrekken en goed op zijn trefwoorden letten. Voor een goed verstaander luidde de boodschap in dit geval: Er komt een propaganda-oorlog om mij te vrijwaren van straf en daartoe zullen we alles opentrekken.

Troepen in stelling

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat kort na de aankondiging, begin april, dat het vonnis er aankomt, de troepen van de hoofdverdachte publiekelijk in stelling zijn gebracht om die propaganda-oorlog te voeren. De hoofdmacht van de propagandatroepen staat onder leiding van Dew Baboeram, die aan beide flanken ondersteuning krijgt van twee speciale eenheden, waarvan één onder leiding van een tot nu toe anonieme scribent en de andere onder leiding van Kenneth Slooten. Het hoofddoel van de propaganda-oorlog is om te pogen een maatschappelijk klimaat te scheppen voor straffeloosheid, desnoods door middel van een zelfgratie, voor het geval de Krijgsraad Bouterse schuldig bevindt en hem tot gevangenisstraf veroordeelt.

Dekosur

Zoals gezegd wordt de hoofdmacht van de troepen geleid door Dew Baboeram, die in 2015 met zijn 8 decembermoordentoneel, getiteld 'De getuigenis van de president', ook leiding gaf aan de eerste propaganda-oorlog. Als zelfbenoemd openbaar aanklager beschuldigde hij toen de 15 vermoorde 8 december slachtoffers van landverraad en hun nabestaanden van misdaden tegen de slachtoffers van de binnenlandse oorlog. Thans is Baboeram bevorderd tot driesterren generaal die leiding geeft aan het op 17 april 2019 aan het publiek gepresenteerde “Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname”, afgekort Dekosur, met als prachtig doel de geschiedenis van Suriname te herschrijven. Baboeram - die zijn besmet pseudoniem “Sandew Hira” kennelijk liever niet meer gebruikt - heeft er geen twijfel over laten bestaan welk gebeurtenis in ieder geval moet worden herschreven. Bij de proclamatie van Dekosur vroeg Baboeram zich immers veelzeggend af: “Zijn de 8 decembermoorden gewoon moorden of politiek geweld?”

800.000 euro

Met deze tweede propaganda-oorlog wordt gepoogd massaal de leugen te herhalen dat de decembermoorden een noodzakelijk onderdeel waren van het dekolonisatie proces van Suriname en dat het niet rechtvaardig zou zijn om Bouterse daarvoor te straffen. Om dit idee te propageren heeft een staatsbank, te weten de Surinaamse Postspaarbank, publiekelijk een schenking van 800.000 euro gedaan aan Dekosur en staat men garant voor de betaling van SRD 200.000 per maand als salaris voor “directeur” Baboeram en medewerkers.

Anoniem comité

De hoofdmacht wordt, zoals gezegd, in haar propaganda-oorlog vanuit twee flanken ondersteund. Op de linkerflank opereert het ook in april 2019 opgerichte “Comité voor Duurzame Vrede en Verzoening in Suriname”, waarvan de oprichter tot nu toe anoniem is. Dit Comité heeft een obscuur pamflet geproduceerd met de lugubere titel: 'Naar het einde van een Leleku'. Met “Leleku” wordt niet de 8 december moordpartij bedoeld, maar nadrukkelijk het 8 decemberstrafproces, waarin de zaak tegen Bouterse centraal staat. In het pamflet zijn de conclusie van repliek van de Auditeur-Militair én de conclusie van dupliek van de advocaat van Bouterse, Erwin Kanhai, afgedrukt. Opvallend, om niet te spreken van verdacht, is dat het belangrijkste document, namelijk de strafeis van de Auditeur-Militair met daarin het overstelpend bewijs tegen Bouterse, juist niet in het pamflet is opgenomen.

Enquête formulier

Opmerkelijk is wel dat aan het anonieme pamflet bekendheid is gegeven door de advocaat van de hoofdverdachte, die op 6 mei 2019 daarover een interview heeft afgestaan aan Times of Suriname. Daarin stelt de advocaat dat de opstellers van het pamflet “kennelijk belangstelling” hebben voor het strafproces en wijst hij erop dat met een bij het pamflet behorende enquête formulier “ook een oordeel van het publiek wordt gevraagd”. Het pamflet eindigt namelijk met een enquête formulier waarop de lezer “voor uw eigen plezier en satisfactie” kan invullen of Bouterse “20 jaar celstraf” moet krijgen of moet “worden vrijgesproken”. De opzet is duidelijk. Binnenkort zal dit lugubere Comité uit de anonimiteit treden, met de bekendmaking dat de opiniepeiling als landelijk resultaat heeft opgeleverd dat het overgrote deel van de respondenten van oordeel is dat Bouterse moet worden vrijgesproken.

Suriname Consciousness Movement

De Hoofdmacht van Baboeram krijgt echter ook ondersteuning aan de rechterflank van de op 14 april 2019 via de SRS geproclameerde “Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement”, welke, zoals we lezen in de 1 mei boodschap van de NDP, als mooie tautologische doelstelling heeft, ”het bevorderen van het bewustzijn gericht op het verder verheffen van het bewustzijn van het Surinaamse Volk”. Deze “beweging” staat onder leiding van Kenneth Slooten, de directeur van het Bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President. Dit Bureau heeft onder meer tot taak “de tijdige voorbereiding en uitvoering van het landelijk veldprogramma van de president” aldus de website van het Kabinet. Tot dat veldprogramma kan zeker gerekend worden de presentatie van Bouterse als “living legend”, aan de schooljeugd van Brokopondo, in het museum van het Nationaal Leger tijdens de recente museumnacht.

Tweede leugen van de eeuw

Suriname mag de komende maanden een onophoudelijke stroom van propaganda bombardementen verwachten, bedoeld om de tweede leugen van de eeuw als waarheid te verspreiden, namelijk dat Bouterse op 8 december 1982 heeft voorkomen, dat de 15 vermoorde slachtoffers met hulp van het buitenland een gewelddadige machtsovername konden plegen, waarbij honderden onschuldige burgers gedood zouden worden. Daarom zou het niet rechtvaardig zijn om Bouterse te straffen. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze leugen geen stand zal houden, omdat slechts het recht én de waarheid vrij maken.

Paramaribo, 12 juni 2019

Hugo A.M. Essed

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 12-06-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics