Nickerie.Net, dinsdag 18 juni 2019

Een pittige brief van de VMS aan minister Antoine Elias, van volksgezondheid

Antoine Elias heeft eerder gewerkt bij de Surinaamse wasmiddelenproducent CIC (Consolidated Industries Corporation) in Nickerie.

Voorzitter: Drs. P. Voigt 8640209
Secretaris: Mw. Drs. F. Poese 442222
Penningmeester: Drs. A. van Kanten 442222
Secretariaat: Picornistraat 4
Postbus nr. 349
Tel: (597) 499713
e-mail: vmssecretariaat@gmail.com
RBC SRD rek.nr. 0120.36.1416
RBC USD rek.nr. 0128.000.33

De Minister van Volksgezondheid,
Dhr. A. Elias
Ministerie van Volksgezondheid
Henk Arronstraat nr. 64
Paramaribo
Paramaribo, 12 juni 2019
Betreft: Voordracht vertegenwoordiger in Bestuur Stg. Reg. Ziekenhuis Wanica
Uw ref.: No. 1083 MVo
 

Geachte heer Minister,
 

Uw brief d.d. 31 mei jl. hebben wij in goede orde ontvangen.


Helaas kunnen wij geen gevolg geven aan uw vraag om een vertegenwoordiger van de VMS in het Bestuur van de in deze op te richten stichting (Stichting Regionaal Ziekenhuis Wanica) voor te dragen om diverse redenen van uiteenlopende aard.

1
Wij willen hierbij voorop stellen dat de VMS op zich wel voorstander is van een ziekenhuis in Wanica, in het bijzonder vanwege de populatie in dat gebied, maar een vestiging aldaar zou zijn grondslag moeten vinden in een goed gefundeerde planning waarbij zowel de patiŽntenpopulatie als een correcte verdeling van de zorg, rekening houdend met de consequenties voor bestaande ziekenhuizen, welke planning in deze ontbreekt althans niet met ons kon worden gedeeld.
Echter is het een feit dat de overheid de reeds (lang) bestaande ziekenhuizen nauwelijks tot niet draaiende kan houden wegens gebrek aan financiŽle middelen en dat tegen het eind van elke maand elk ziekenhuis weer moet bedelen om geld en moet zien de eindjes aan elkaar te knopen. Door nu een (geschonken) ziekenhuis in Wanica erbij te krijgen, dat ook onderhouden moet worden, dat ook steeds salarissen zal dienen te betalen aan het personeel, dat alle leveranciers van medicamenten, hulpmiddelen, onderdelen, instrumentarium, etc., etc., elke maand ook moet kunnen betalen om te kunnen blijven voortbestaan, terwijl de overheid niet eens de bestaande
ziekenhuizen normaal kan overeind houden, is geen gezonde zaak. Ook het ernstig tekort aan verpleegkundigen en de trek van onze krachten naar het buitenland, zal dit geheel niet positief beÔnvloeden, in tegendeel. De vooruitzichten laten zich dan ook gemakkelijk raden. De VMS acht het niet haar taak en acht het zeker ook niet verantwoord om in deze enige verantwoordelijkheid via een bestuurlijke functie op zich te nemen.
 

2
Een ander probleem dat met de ingebruikname van een ziekenhuis in Wanica zal ontstaan, is, dat nu een wezenlijk deel van de patiŽntenpopulatie verplaatst zal worden naar dat ziekenhuis, terwijl daarmee de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden in Paramaribo zal afnemen, hetgeen die
ziekenhuizen nog verder in de financiŽle problemen zal brengen. Er is geen planning voor een gezonde spreiding die niet ten koste gaat van het voortbestaan van andere ziekenhuizen of voor het geven van een andere bestemming in de zorgsector aan bijvoorbeeld een van de bestaande ziekenhuizen. Geen calculaties, waarop de planning dient te zijn afgestemd, geen afstemming met de overige ziekenhuizen of dit haalbaar is of hen nog verder in de gevarenzone zal brengen, niets van
dien. Ook hieraan, d.w.z. aan de indirecte medewerking aan bevordering van de ondergang van een of meer ziekenhuizen in Paramaribo, kan de VMS haar medewerking dan ook niet verlenen. Daarnaast is door u bekend gemaakt dat dit ziekenhuis door Cubaanse artsen zal worden bemand.
Het mag u bekend zijn dat het gehele systeem van de medische opleiding in Cuba sterk verschilt van dat van Suriname. De gemiddelde Cubaanse arts is als ďexportproductĒ volgens Cubaanse maatstaven gereed gemaakt, bovendien spreekt men onze taal niet, hetgeen uitermate belangrijk is in de medische wereld. De basisopleiding is vanwege de grote verschillen per universiteitsstad in Cuba veelal niet toereikend, redenen waarom de in Cuba opgeleide Surinaamse basisartsen ook eerst in Suriname via m.n. HISURI 1 Ė 2 jaar verder opgeleid worden, een extra fase, waarvan uw Ministerie niet alleen goed op de hoogte is, doch zelfs nauw bij betrokken is.
Daar komt nog bij kijken dat de medisch specialisten slechts deelopleidingen in hun specialisatie doen: een Cubaanse oogarts doet slechts 2 jaar over de studie, doch kan niet in een Surinaams ziekenhuis werken met deze deelopleiding, omdat deze te beperkt is opgeleid. Zo bent u ook aan
Cubaanse gynaecologen gekomen (voor het Marwina ziekenhuis), die nog nooit bevallingen hadden
geleid, enz., enz. Als dit de kwaliteit is die u als Minister van Volksgezondheid nastreeft voor de volksgezondheid in ons land, thans in de perifere ziekenhuizen, dan kunt u wel begrijpen dat wij -ondanks eerder door ons gegeven signalen- hierin hevig teleurgesteld zijn en ons zorgen maken over de nabije toekomst van de gezondheidszorg in den lande. Ook is door u medegedeeld dat in het Wanica ziekenhuis medici zullen worden opgeleid door (deze) Cubaanse artsen, terwijl de Medische Faculteit van de ADEK Universiteit tot dusver basisartsen op
maat/op goed niveau heeft afgeleverd, zonder dat aan de kwaliteit van het onderwijsniveau getwijfeld hoeft te worden. De gedachte alleen al aan een dergelijke opleiding zo maar opzetten in een dergelijk ziekenhuis zonder betrokkenheid van de Medische Faculteit, roept veel vragen op en doet vermoeden dat dit alleen maar zal bijdragen aan de verdere verlaging van het opleidingsniveau en per saldo dus ook van de kwaliteit van de zorg. De VMS ziet hier geen heil in en kan ook hieraan
geen enkele medewerking verlenen. In de media is ook door u als Minister van Volksgezondheid aangehaald dat de Cubaanse artsen slechts USD 800,- per maand plus tickets plus (gratis) huisvesting plus (gratis) vervoer in de maand kosten, doch uit de informatie uit andere bronnen en ook uit buurlanden blijkt dat genoemd valutabedrag hooguit slechts een kwart is van hetgeen de Surinaamse staat aan de Cubaanse overheid dient te betalen in US Dollars per Cubaanse arts. De kosten per Cubaanse arts, waarvoor per saldo -in tegenstelling tot onze Surinaamse artsen die in SRDís worden betaald!- US Dollars maandelijks door de Surinaamse overheid dienen te worden betaald en waar toch al een flinke schaarste aan is, liggen dus aanmerkelijk hoger dan is voorgewend in de media. Men weet bovendien nagenoeg niets van deze artsen af, maar de Surinaamse overheid helpt rustig een handje mee met het Staatsziekenfonds om de Surinaamse artsen als boeven af te schilderen, een hetze die is opgestart vanuit het SZF, zoals alom bekend is, terwijl de Surinaamse artsen juist kwalitatief nagenoeg overal ter wereld inzetbaar zijn vanwege hun goede opleiding en kwaliteit van de zorg! Waar is de trots, waar is het nationalisme bij het Ministerie van Volksgezondheid gebleven? Ligt dat onder uw Ministerschap nu in Cuba, omdat men denkt ďgoedkoperĒ uit te zijn met
buitenlanders dan met onze eigen Surinamers?!
 

3
Hoe kan men verwachten van beroepsgroepen als de medici, die gemiddeld 7 Ė 8 jaar om 12 - 16 jaar op hoger (universitair) niveau hebben moeten studeren om deze medische beroepen met hun specifieke verantwoordelijkheden te mogen uitoefenen, dat deze zorg moeten leveren van mindere kwaliteit, lager niveau, alsof ze lager opgeleiden zijn? Is dat wat de zieke mens in ons land verdient? Is dat wat het Staatsziekenfonds en u als Minister van Volksgezondheid uiteindelijk nastreven? De leden van de VMS weigeren dat te geloven en zullen blijven werken aan de handhaving en verdere verbetering van een zo goed mogelijk zorgniveau in ons land. Hier voren hebben wij slechts enkele redenen opgesomd van de vele die wij hebben om niet te
(kunnen) participeren in een Bestuur van het op te richten Wanica Ziekenhuis. Daar dient nog bijgevoegd te worden dat ook de geloofwaardigheid van u als Minister voor ons in het
geding is, nu u de uwerzijds aan ons gedane toezeggingen met betrekking tot de verplichte nakoming van het (schriftelijk overeengekomen) RESUME door het SZF alsook het sluiten van overeenkomsten door het SZF met de medici voor de normale duur, na 7 weken nog steeds niet bent nagekomen en
daar ook geen werk meer van lijkt te maken.

Hoogachtend,
namens het Bestuur van de Vereniging van Medici
in Suriname,
Drs. P. Voigt, Voorzitter Drs.
F. Gopie, Ondervoorzitter

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /FB 17-06-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics