Nickerie.Net, zaterdag 20 juli 2019


OPEN BRIEF

Paramaribo, 19 juli 2019

Aan de leden van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname dtkv de voorzitter van De Nationale Assemblee

Dr. J. Simons – Geerlings Onafhankelijkheidsplein 1 Paramaribo, Suriname, Zuid Amerika

Betreft: Aanhouding behandeling wijziging van de Brokopondo Overeenkomst

Geachte DNA Leden,

Op 20 Juli 2018 heeft het Actiecomité Alcoa (ACA) een petitie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Mevrouw J. Geerlings-Simons met het verzoek om de ontmanteling van de aluinaarde-plant te Paranam door Alcoa per direct stop te zetten. Dit ter voorkoming dat de Brokopondo Overeenkomst (BO) wordt geschonden.

Echter constateren wij dat het niet alleen gaat om de schending van de BO, maar dat de president cq de presidentiële commissie (pres.cie.) en Alcoa onze rechtstaat hebben ondermijnd. En dat de pres.cie. het Surinaams belang niet heeft gediend.

De volgende opsomming en feiten ondersteunen deze constatering :

 1. Begin 2015 deelt een assembleelid de gemeenschap mede dat hij informatie heeft dat Alcoa per 1 Juli 2015 gaat vertrekken uit Suriname. Dit wordt door de regeringsinstituten ontkend.

 2. Kort daarna deelt de president de bevolking mede dat Alcoa per direct alle activiteiten heeft stopgezet. Voorts maakt hij bekend dat een pres.cie. is benoemd met als opdracht behoud van de bauxietsector voor Suriname . Vermeldenswaard is dat dezelfde leden van de pres.cie vanaf 2011 functioneerden als technische commissie van de president.

 3. De commissie wordt geleid door de heer D. Sardjoe van wie bekend is dat hij belangen heeft in de energiesector. Hij is de leverancier geweest van generatoren met name aan Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) N.V. onder leiding van de toenmalige directeur van Staatsolie Marinus Waaldijk.

 4. De president houdt de gemeenschap voor dat in de BO vroegtijdige beëindiging niet geregeld is. Ook zou Suriname geen voordeel hebben als zij zich houdt aan de BO. Verder is hij van mening dat Suriname geen kans zou maken tegen Alcoa vanwege de batterij aan deskundigen waarover Alcoa beschikt.

 5. De commissie gaat aan de slag zonder zich voldoende te laten ondersteunen door Surinaamse- en/of buitenlandse terzake deskundigen. Dit terwijl zij een budget van vijf miljoen USD ter beschikking had waarmee eventuele deskundigen betaald zouden kunnen worden.

 6. Alle handelingen van de pres.cie. zijn vanaf dat moment geheim. Ook voor DNA.

 7. De president presenteert in 2015 een MOU aan DNA. DNA wijst deze MOU unaniem af.

 8. De president neemt de MOU terug. Echter blijkt dat de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) de heer R. Dodson daarna een brief schrijft aan Alcoa om aan te kondigen dat de besprekingen onverkort op basis van dezelfde MOU zullen plaatsvinden. De pres.cie. voegt de daad bij het woord.

 9. Intussen is Alcoa bezig met het ontmantelen van de aluinaarde-plant. Dit werd onder de aandacht van het publiek en DNA gebracht door klokkenluiders van de burgerij en het Actiecomité Alcoa. Alcoa zegt in een verklaring (zie Starnieuws dd 19 juli 2018) dat in november 2015 Alcoa besloten heeft om de productie van de Suralco- raffinaderij geleidelijk aan te reduceren. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse Regering, vóórdat de productie volledig werd stilgelegd.

 10. In 2016 bereikte Alcoa, een akkoord met de Surinaamse Regering, via de pres.cie., om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen.

 11. Op 27 augustus 2018 houdt de Vice president Ashwin Adhin DNA voor dat de ontmanteling moet plaatsvinden vanwege giftige stoffen die een gevaar vormen voor ons grond- en drinkwater. De VP zegt eveneens dat Alcoa vanaf 2008 niet meer geïnvesteerd heeft in de raffinaderij. Hij refereert naar o.a. Worley Parsons Rapport waaruit blijkt dat door slecht onderhoud van de aluinaarde-plant er gevaar bestaat voor mens en milieu. De VP verklaart in DNA dat de regering toestemming heeft gegeven voor het ontmantelen van de raffinaderij.

 12. Op deze vergadering heeft DNA bij monde van Mevr J. Geerlings-Simons opdracht gegeven aan de regering om alle activiteiten m.b.t. het slopen van de aluinaardeplant te Paranam met onmiddellijke ingang stop te zetten.

 13. De opdracht voor stopzetting van de ontmantelingsactiviteiten door DNA , is door de regering en door Alcoa aanvaard ( zie brief VP dd 31 augustus 2018/ brief van Suralco- directeur Ruben Halfhuid) . Ondanks deze schriftelijke toezeggingen door zowel regering en Alcoa wordt de ontmanteling door Alcoa voortgezet. De opdracht van DNA wordt gedesavoueerd.

 14. Op18 juni 2019 verklaart de voorzitter van de pres.cie. aan de huidige minister van NH de heer S.Akiemboto, dat het een besluit was van de regering om de productiefaciliteiten (de aluinaarde-plant) niet over te nemen.

  De bovenstaande feiten roepen de volgende vragen op:

  1. Waarom is er geen juridisch rapport gemaakt van de BO toen duidelijk werd dat Alcoa zou vertrekken? Dit om voorbereid te zijn op een eventuele confrontatie met Alcoa.

  2. Waarom is het uitgangspunt van de pres.cie. geweest dat we niet naar Arbitrage gaan?

  3. Is er vooraf overleg gepleegd met DNA over dit standpunt?

  4. Waarom is het uitgangspunt van de pres.cie. niet geweest dat door het eenzijdig opzeggen van de BO door Alcoa er sprake is van contractbreuk?

  5. Waarom benoemde de president, geen commissie die kundig was en het vertrouwen en brede ondersteuning genoot van het surinaamse volk?

  6. Hoe is het mogelijk dat de pres.cie. cq de president samen met Alcoa in het geheim gesprekken hebben gevoerd, die geleid hebben tot het permanent sluiten van de Suralco raffinaderij en deze te ontmantelen? Dit zonder toestemming van DNA?

  7. Waarom heeft de President de geheimhouding van de gesprekken tussen de pres.cie. en Alcoa niet afgewezen? Immers van Alcoa is bekend dat ze het niet schuwt om overheidsfunctionarissen om te kopen. Daavoor is Alcoa reeds veroordeeld door de FCPA van de Department of Justice van de USA. Middels een schikking met de FCPA is toen de zaak afgehandeld voor een bedrag van 384 miljoen USD (zie Alcoa to pay $384 million to settle Bahrain bribery charges – Reuters- Google 9-01-2914)

  8. Waarom moesten de gesprekken tussen de pres.cie. en Alcoa geheim worden gehouden. Dit terwijl Alcoa de aluinaarde-plant onbruikbaar had gemaakt en reeds het besluit had genomen om te vertrekken? Immers op 14 november 1999 zegt Peter de Witt manager van Suralco, dat Suralco winst heeft geboekt, omdat zij geen onderhoud en kapitaalinvesteringen hebben gedaan (zie Worley Parsons Rapport).

  9. Waarom heeft de pres.cie. de gesprekken met Alcoa op basis van de door DNA afgewezen MOU voortgezet? Als klap op de vuurpijl liggen momenteel wetsvoorstellen bij u gebaseerd op dezelfde door u afgewezen MOU.

  10. Hoe kan de pres.cie. toen als technische commissie van 2011 tot 2014 zich inzetten samen met DNA voor het behoud van de aluinaarde-plant cq de BO en nu plotseling na de geheime gesprekken verklaren dat de aluinaarde-plant niet rendabel was en dat er geen bauxiet voorraden zijn om de productie van aluinaarde voort te zetten?

  11. Waarom heeft de pres.cie. cq de president Alcoa niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor het kannibaliseren van de aluinaarde-plant met het gevaar voor mens en milieu? (zie Worley Parsons Rapport).

  12. Waarom verdedigt de Vice President de ontmanteling in DNA door te stellen dat er gifstoffen in de plant voorkomen die ons drinkwater en grondwater zouden kunnen verontreinigen. Dit terwijl gebleken is dat ontmantelde materialen midden in Paramaribo worden opgeslagen en te koop aangeboden aan burgers.

  13. Waarom wil de president cq de pres.cie. tegen een sterk gereduceerd tarief elektriciteit aan Alcoa leveren terwijl Alcoa volgens de BO daarop geen aanspraak maakt?

  14. Waarom mag Alcoa de schakelaar (switchyard) te Paranam die eveneens als de lijnen en masten van Afobakka deel uitmaken van de krachtcentrale in eigendom behouden? Welke activiteit cq belang van Alcoa rechtvaardigt dat?

  15. Waarom mag Alcoa volgens de MOU slechts 300 miljoen USD betalen voor de totale gezamenlijk milieuschade aangericht door drie bedrijven t.w.: Alcoa, BHPBilliton en jointventure Alcoa / Billiton? Dit bedrag staat in schril contrast met het bedrag van 365 miljoen USD die Alcoa van BHP Billiton heeft ontvangen voor het saneren van de mijnen van twee bedrijven t.w. de mijnen van BHP Billiton en de mijnen van de jointventure Alcoa /BHP Billiton.

  16. Waarom heeft de president cq de pres.cie. de mensen van Para overgelaten aan hun lot in die zin dat zij zelfstandig moeten dealen met Alcoa over hun geleden schade?

  17. Hoe is het mogelijk dat de President aandringt bij DNA om op 31 december 2019 de Afobakkadam over te nemen in de staat waarin het verkeert en dat ook nog los van de andere bepalingen in de BO.

  18. Hoe is het mogelijk dat de president bij zijn terugkeer uit Cuba op de J.A.Pengel Luchthaven (dd 3 /9/2018) verklaart dat DNA de voorstellen mag lezen en eventueel vragen mag stellen maar dat de regering de overeenkomst met Alcoa zal tekenen?

  19. Wanneer heeft DNA de beslissing genomen dat Suriname de aluinaarde- plant niet overneemt zoals onlangs door de voorzitter van de pres.cie. is medegedeeld aan de minister van NH de heer S. Akiemboto?

Geachte DNA wij beperken ons tot bovenstaande vragen. Wij hebben de indruk dat de president cq de pres.cie. niet de belangen van het Surinaamse volk heeft behartigd. Aan de hand van alle bovengenoemde 18 punten concluderen wij dat de president onwettige handelingen heeft gepleegd en dat Alcoa de Surinaamse grondwet heeft helpen schenden.

Door de voorstellen gebaseerd op de door u DNA afgewezen MOU te ontvangen, te bestuderen en straks deze op de agenda te plaatsen staat u, DNA op het punt die onwettige handelingen te legaliseren.

Geachte DNA wij roepen u bij deze op om alle handelingen die moeten leiden tot wijziging van de BO stop te zetten en direct over te gaan tot onderzoek naar de handelingen van Alcoa en de presidentiële commissie. Daarbij adviseren wij u de hulp van Amerikaanse wetsvoorzieningen voornamelijk de 15 U.S.C: Commerce and Trade voortvloeiende Foreign Corrupt Practices Acti en de

U.S. Securities and Exchange Commission in te roepen.

Namens Actiecomité Alcoa Hoogachtend,

Asha Mungra Wim Bakker Xaviera Jessurun

image

i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) een federale wet in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing op bedrijven gevestigd in de USA, conform 15 U.S.C. Commerce en Trade, handelende over onder andere; corruptie, belangenverstrengeling en transparantie tussen buitenlandse functionarissen en US gevestigde bedrijven die vallen onder de Securities and Exchange Commission (SEC).

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / Actiecomite Alcoa 19-07-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics