Nickerie.Net, woensdag 28 augustus 2019


Leerlingen die niet geslaagd zijn, voelen zich afgewezen

 28 Aug 2019

Niet alle studenten is het gegeven om het schooljaar succesvol af te sluiten. De dag van de uitslag van het examen is voor menige student een dag van angst en beven. De knagende onzekerheid, de ondraaglijke spanning doen het stressniveau naar ongekende hoogte stijgen. De ontlading die zich manifesteert bij de verlossende onthulling, ‘je bent geslaagd’ is daarom overweldigend. De emoties lopen heel hoog op en tranen van vreugde krijgen de vrije loop.

Maar er zijn bij afgewezenen ook tranen van teleurstelling en gevoelens van vertwijfeling. Ik heb dat zo vaak meegemaakt. Wellicht zijn er studenten die er met de pet naar gooien, maar er zijn ook kandidaten die met inzet van alle krachten toch niet de eindzege behaald hebben. Ondanks ‘blokken’, zoals de studenten het plegen uit te drukken, zijn ze niet geslaagd. Sommige studenten hebben onder schrijnende omstandigheden moeten studeren. De thuissituatie blijft veelal verborgen voor de school. Geven wij ons er wel rekenschap van dat er ook mensen zijn die nauwelijks op behoorlijke wijze in eigen levensonderhoud kunnen voorzien? Het vooruitzicht om nog een jaar over de opleiding te moeten doen, kan deprimerend zijn.

Wat zeg je tegen zo’n student?

Welke troostrijke woorden en houvast kun je hem bieden? Ja, achter de wolken schijnt de zon. En je haalt voorbeelden aan van medestudenten die het vorig jaar bakzeil gehaald hebben, maar nu glansrijk zijn geslaagd. Daaruit zou je inspiratie moeten putten zou je denken, maar op een dergelijk moment van diepe teleurstelling zijn onze goed bedoelde woorden maar een schrale troost. Veel studenten die niet geslaagd zijn, voelen zich afgewezen. Zij hebben gefaald. Zij moeten nu huiswaarts keren om de droeve tijding te brengen aan ouders die ook in spanning verkeren. De verwachting is niet waargemaakt en het vertrouwen is beschaamd. Dat is een bittere pil om te slikken. Dit is een niet ondenkbeeldige vertolking van de gemoedstoestand en perceptie van de afgewezen kandidaat.

Ben je over of geslaagd?

Met het oog op de onderwijsstatistieken heb ik het afgeleerd om leerlingen en studenten te vragen of zij geslaagd zijn. Ik stel ook geen vragen aan ouders. Je doet er verstandig aan om dat na te laten, want de kans is groot dat je met deze vraag alleen maar frustratie oproept. Het percentage geslaagden van de GLO-toets is 59 in 2019 en dat is boven het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De helft van de MULO-leerlingen is niet (direct) geslaagd. HAVO scoort 47.5% direct geslaagden en VWO doet het veel beter met 67.5% direct geslaagden. Na het herexamen zal het resultaat enkele punten oplopen. De zittenblijvers-en drop-outpercentages zijn hoog in vergelijking met de regio. Wie wil er nou steeds aan herinnerd worden dat hij of zij is blijven zitten of niet geslaagd is? Wij willen toch met succes geassocieerd worden en niet met falen?

Begeleiding

De school doet er goed aan om studenten die niet geslaagd zijn extra begeleiding te geven. In de eerste plaats moet nagegaan worden welke onderdelen niet gesnapt worden en dan moeten de hiaten op systematische wijze worden weggewerkt. De school dient voor elke leerling een logboek bij te houden, waarbij een tijdspad wordt uitgezet waarbinnen elk van de niet begrepen onderwerpen moet worden opgelost. Hiervoor zullen speciale vakleerkrachten moeten worden opgeleid maar, vooruitlopend hierop kunnen er per vaksectie taakuren gegeven worden. De student moet benaderd worden als een klant en er zullen wederzijdse afspraken gemaakt moeten worden waaraan beide partijen zich moeten houden. Na elke toets of tentamen moet er een foutenanalyse gemaakt worden waarna er een quick response wordt gepleegd om de hiaten weg te werken en de student weer op spoor te brengen. Inzicht bevorderende aanpak en leren om te leren worden steeds belangrijker. Wij mogen studenten niet aan hun lot overlaten. Er zullen investeringen gepleegd worden om de begeleidingscompetenties van leraren te vergroten. Dat moet allemaal gebudgetteerd worden. Langer aan de kantlijn staan is geen optie. Business as usual zal de doorstroming niet vergroten. Wij willen optimale ontwikkelingskansen bieden aan onze kroost. Wij willen blije gezichten zien van succesvolle en zelfbewuste jonge mensen.

Interdepartementale samenwerking

Problemen van sociale aard kunnen een nadelige invloed hebben op schoolprestaties. Het is bekend dat het drop-outpercentage hoog is. Uitvallers zijn vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Het Ministerie van Onderwijs doet er goed aan om na te gaan welke omstandigheden de kans op voortijdig schoolverlaten doen toenemen. Op basis van het risicoprofiel moet de thuissituatie worden doorgelicht en moet sociale ondersteuning worden aangeboden. Er zal een integrale interdepartementale aanpak gelden waarbij o.a. school, huisvesting, levensonderhoud, transport in beschouwing genomen worden. Desnoods zal het beurzenbeleid worden verruimd met voorwaarden voor strikte monitoring van schoolbezoek en prestaties. Er zal meer professionele begeleiding moeten plaatsvinden voor leerlingen met emotionele problemen of specifieke leerbehoeften. Indien er geen structurele maatregelen genomen worden, zullen de prestaties niet verbeteren.

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst.

Ivan Fernald

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 28-08-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics